Home Vijesti 3.maj pred konačnim slomom!

3.maj pred konačnim slomom!

1224
0

Riječki škver ni­ka­da ni­je bi­o ta­ko bli­zu po­tpu­nog slo­ma. Zbog ra­stu­će svjet­ske kri­ze ko­ja na­kon fi­nan­cij­skog se­kto­ra pr­vo uda­ra po­mor­sku in­du­stri­ju, do­ma­ći bro­da­ri otvo­re­no po­ru­ču­ju da sta­ju s in­ve­sti­ci­ja­ma jer ih ban­ke odbi­ja­ju kre­di­ti­ra­ti. Pr­vi je to osje­tio najveći kvar­ner­ski š­kver koji je ostao bez odli­čnog ugo­vo­ra za gra­dnju dva­ju spe­ci­jal­nih bro­do­va za bri­tan­ske na­ru­či­te­lje, jer im Vla­da ni­je odo­bri­la jam­stva za taj po­sao. Sa­da su izgu­bi­li i do­go­vo­re­ni po­sao s Gr­ci­ma ko­ji su upa­li u fi­nan­cij­sku kri­zu, a ako izgu­be i gra­dnju če­ti­ri­ju tan­ke­ra za do­ma­će bro­da­re, osta­ju pra­zne knji­ge na­ru­džbi. Ovakav scenarij ih ne­za­u­sta­vlji­vo gu­ra u ban­krot. Sin­di­kal­ni pred­sta­vni­ci za sve okri­vlju­ju Upra­vu i tra­že hi­tnu smje­nu, iako postoje mišljenja kako se radi o potpuno pogrešnom pristupu s kontraefektom po unutarnju stabilnost škvera. 
– Pogrešno je što se sindikati, koji za mene nevjerojatno po­mir­lji­vo prihvaćaju ova­kvu situaciju, sada obru­šavaju na uprave škve­rova koje su ob­jektivno ne­mo­ćne nositi se s ovom kri­zom. A Vladu uopće ne pro­zivaju pre­mda je glavni kri­vac što su škv­erovi na koljenima i nu­di­mo ih na ra­spro­da­ju – ocje­nio je Slavko Linić za Jutarnji list. 

– Treba učiniti isto što sam predlagao i 2001. godine. Sanirati sve gubitke jer je u pi­tanju vodeća izvozna grana, a potom pokrenuti privatizaciju. Međutim, ne na ovakav način, nuđenjem za jednu kunu jer se na takav natječaj nitko ozbiljan neće javiti. Ponudio bih udjele inves­ti­cijskim fon­do­vima koji bi bili partner državi u upravljanju i restrukturiranju brodograđevne industrije – kaže Linić. Dodaje kako je potpuno pogrešno od­reći se kontrolnog paketa dio­nica i zaključuje da sam okvir natječaja kakav pre­dlaže ova Vlada, govori da im je cilj isklju­čivo riješiti se svih ob­veza pre­ma navozima prem­da je to ne­moguće. Svi potresi koji će se neminovno dogoditi, bar u so­cijalnom segmentu, past će is­ključivo na teret dr­žave.

Previous article‘Bijeli’ vodili 0:3 pa spašavali bod!
Next articleBritanski sajam inovacija: Riječanin Marko Kraljić srebrni u Londonu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here