Home Vijesti Počeo pad cijena stanova na Viškovu – može i za 1000 eura,...

Počeo pad cijena stanova na Viškovu – može i za 1000 eura, samo da se proda

3408
1

Već i le­ti­mi­čan pre­gled po ogla­sni­ci­ma za pro­da­ju ne­kre­tni­na po­ka­zu­je ka­ko se naj­više sta­no­va u no­vo­gra­dnja­ma na širem ri­je­čkom po­dru­čju pro­da­je na pro­sto­ru  opći­ne Viško­vo, gdje se po­slje­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na do­go­dio pra­vi gra­đe­vin­ski “bo­om”. Po­slje­di­ca je za­si­će­no tr­žište i ne­ko­li­ko sto­ti­na ne­pro­da­nih sta­no­va! Ne­kre­tni­ne u oko­li­ci Viško­va, u na­se­lji­ma po­put Do­vi­či­ća i po­go­to­vo Mar­če­lja ili Sro­ki­ja, ugla­vnom su zgra­de do tri ka­ta s ma­lo sta­no­va od 60 do 90 kva­dra­ta. U pra­vi­lu se re­kla­mi­ra­ju kao ur­ba­ne vi­le, ia­ko je ri­ječ o ku­ća­ma tip­ske gra­dnje.

Pri­je pet go­di­na, u vri­je­me ka­da su se stam­be­ni kva­dra­ti u Ri­je­ci pro­da­va­li i za više od 2000 eu­ra, ta­da još ne­ot­kri­ve­no po­dru­čje Viško­va po­sta­lo je pri­vla­čno ku­pci­ma jer se stan mo­gao ku­pi­ti za če­tvr­ti­nu je­fti­ni­je. In­ve­sti­to­ri su po­če­li ubr­za­no gra­di­ti, me­đu­tim, došlo je do hi­per­gra­dnje pa mno­gi sa­da ima­ju pro­ble­ma s pro­da­jom. Pu­no je po­lu­pra­znih zgra­da, s tek ne­ko­li­ko use­lje­nih sta­no­va.

400 stanova čeka kupce

Pro­cje­nju­je se da se na Viško­vu nu­di oko 400 sta­no­va, a još ih to­li­ko če­ka izgra­dnju. Ci­je­na se u po­če­tku kre­ta­la oko 1600 eu­ra po kva­dra­tu, no zbog sla­be je pro­da­je pa­la na 1300 eu­ra. Taj se iznos dra­sti­čno sma­nju­je – čak na ti­su­ću eu­ra, ka­da se po­ja­vi ku­pac s go­to­vi­nom. In­ve­sti­to­re pri­tišću fi­nan­cij­ske ob­ve­ze pa ra­ču­na­ju da im je bo­lje pro­da­ti stan je­fti­no ne­go če­ka­ti i s dru­ge stra­ne pla­ća­ti ka­ma­te na kre­di­te.

Na sla­bi­ju pro­da­ju u oko­li­ci Viško­va utje­če i pad ci­je­na na užem po­dru­čju Ri­je­ke pa ku­pci biraju bli­zi­nu gra­da.

Problem vrtića, cesta…

U pri­log ma­so­vnoj gra­dnji na širem po­dru­čju Viško­va išla je i či­nje­ni­ca da se do­ne­da­vno na par­ce­la­ma od 350 kva­dra­ta mo­glo izgra­di­ti šest sta­no­va, a sa­da je za do­bi­va­nje do­zvo­le po­tre­bno naj­ma­nje 1000 kva­dra­ta. Gra­di­telj­ski “bo­om” do­veo je i do ne­re­al­nog ra­sta ci­je­ne ze­mljišta, či­ji se kva­drat kre­će do ne­vje­ro­ja­tnih 200 eu­ra, a re­a­lan iznos, pre­ma pro­cje­na­ma stru­čnja­ka s ko­ji­ma smo ra­zgo­va­ra­li, ne bi smio pre­la­zi­ti 40 eu­ra za kva­drat, ia­ko je pro­sje­čna ci­je­na 80 do 100 eu­ra. Ci­je­la je si­tu­a­ci­ja do­ve­la do to­ga da se u tom pri­grad­skom na­se­lju ne ispla­ti gra­dnja obi­telj­skih ku­ća ko­je bi tre­ba­le bi­ti naj­češća ne­kre­tni­na na tom po­dru­čju. Osim to­ga, gra­dnju sta­no­va ni­je pra­ti­la ade­kva­tna gra­dnja ce­sto­vne i osta­le in­fra­stru­ktu­re, a po­zna­to je da opći­na Viško­vo na ime ko­mu­nal­nih do­pri­no­sa za sva­ku no­vu zgra­du do­bi­va zna­tna sred­stva u pro­ra­čun.

– Svje­sni smo da pro­blem po­sto­ji, a on je pri­je sve­ga pro­i­zašao iz sta­rog pro­stor­nog pla­na ko­ji je omo­gu­ćio tu hi­per­gra­dnju, a no­vi je plan do­ne­sen tek prošle go­di­ne. Po­sto­je­ća in­fra­stru­ktu­ra si­gur­no ne mo­že pra­ti­ti svu tu gra­dnju – isti­če na­čel­nik opći­ne Viško­vo Go­ran Pe­trc. Za­ni­mljiv je po­da­tak da je pre­ma po­pi­su iz 2001. ta opći­na bro­ji­la de­vet ti­su­ća sta­no­vni­ka, a sa­da se broj sta­no­vni­ka pro­cje­nju­je na 13 ti­su­ća, da­kle go­to­vo 50 po­sto više. Ta­mošnja osno­vna ško­la je sa 800 uče­ni­ka naj­ve­ća u Žu­pa­ni­ji i go­to­vo pu­ca po šavo­vi­ma, a ni­ti vr­ti­ćki ka­pa­ci­te­ti ni­su do­volj­ni. (Jutarnji.hr)

Previous articleGimnazijalka vs ministar Primorac: Zašto učenici trećih i četvrtih razreda ne dobivaju besplatne udžbenike?
Next articleDamir Urban dobio ulogu u »Dami s kamelijama«

1 COMMENT

  1. Ma ono Viskovo je cigansko naselje,tamo stvarno ima svega i svacega ,a svako jutro prometni cep.
    500€ za kvadrat je puno a ne 1000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here