Home Najnovije Štrok ne odustaje od projekata na Sjevernom Jadranu

Štrok ne odustaje od projekata na Sjevernom Jadranu

1564
0
Go­ran Štrok, pred­sje­dnik Upra­ve tvr­tke Ja­dran­ski lu­ksu­zni ho­te­li, po­no­vno se su­sreo s pot­pred­sje­dni­kom Vla­de Da­mi­rom Po­lan­če­com i na­sta­vio ra­zgo­vo­re oko mo­gu­ćeg ve­li­kog po­sla na sje­ver­nom Ja­dra­nu, pre­u­zi­ma­nja naj­va­žni­je opa­tij­ske ho­tel­ske kom­pa­ni­je Li­bur­nia Ri­vi­e­ra Ho­te­li. Ka­ko je re­kao u intervjuu za Jutarnji list, pre­go­vo­ri idu za nje­ga u do­brom smje­ru ia­ko su sve opci­je još otvo­re­ne. Ako po­sti­gne spo­ra­zum s Vla­dom, Štrok bi u pe­tna­e­stak obje­ka­ta LRH ulo­žio više od 200 mi­li­ju­na eu­ra.

• Ko­li­ko je re­al­no da pre­go­vo­ri s Vla­dom oko LRH završe na na­čin ko­ji va­ma odgo­va­ra i da vi pre­u­zme­te tu tvr­tku?

– LRH je vr­lo kom­ple­ksan po­slo­vni pro­jekt i re­zul­tat pre­go­vo­ra mo­ra odgo­va­ra­ti i Vla­di i Opa­ti­ji i na­ma. Dr­žim da smo pra­vno u do­broj po­zi­ci­ji i mi­slim da smo na do­brom pu­tu. Ima­mo po­tpi­san ugo­vor i opci­ju za sve tra­žbi­ne SN Hol­din­ga, što zna­či da, me­đu osta­lim, imam pra­vo pre­go­va­ra­ti s Vla­dom u ovoj akvi­zi­ci­ji. Pra­vni stru­čnja­ci, do­ma­ći i stra­ni, tvr­de da su šan­se da dr­ža­va taj slu­čaj do­bi­je vr­lo ma­le… Ali mi­slim da je Vla­da shva­ti­la da mi ni­smo spe­ku­lant­ski in­ve­sti­tor ne­go da že­li­mo na­pra­vi­ti ono što smo već na­pra­vi­li u Du­bro­vni­ku i Ri­je­ci. Mi smo je­dni od ri­je­tkih ko­ji smo svo­ju vi­zi­ju re­a­li­zi­ra­li, a to je ja­ko va­žno. Ta vi­zi­ja da­nas pro­i­zvo­di naj­bo­lje re­zul­ta­te u Hr­vat­skoj. Pre­ma Horwath istra­ži­va­nju s po­če­tka ove go­di­ne, svi naši ho­te­li ostva­ru­ju naj­bo­lje po­slo­vne re­zul­ta­te, a naj­ve­ću ra­zli­ku smo ostva­ri­li u ho­te­li­ma s pet zvje­zdi­ca u odno­su na pro­sjek Hr­vat­ske u toj ka­te­go­ri­ji.

• Ali, je li opci­ja da ne uđe­te u LRH još uvi­jek mo­gu­ća?

– Ta­kva mo­gu­ćnost uvi­jek po­sto­ji. Ali u tom slu­ča­ju Vla­da tre­ba pru­ži­ti kva­li­te­tno objašnje­nje. Opa­ti­ja, ko­ju vi­dim kao kva­li­te­tnu de­sti­na­ci­ju i za­si­gur­no mo­že sta­ja­ti uz bok Du­bro­vni­ku, već du­gi niz go­di­na je tu­ri­sti­čki za­ne­ma­re­na i ni­je joj se do­go­dio go­spo­dar­ski za­mah, ka­kav je Du­bro­vnik do­ži­vio na­kon 2000. go­di­ne. S ta­kvom odlu­kom bi se pro­du­lji­lo ne­de­fi­ni­ra­no sta­nje u ko­jem se naj­ve­ći gu­bi­tni­ci dje­la­tni­ci Li­bur­ni­je te gra­đa­ni Opa­ti­je i re­gi­je, pa i hr­vat­ski tu­ri­zam. Mi smo u mo­gu­ćno­sti ispu­ni­ti sve uvje­te ko­ji su se tra­ži­li, od onog da Opa­ti­ja osta­ne u su­vla­sništvu do to­ga da ima­mo ozbilj­ne re­fe­ren­ce i plan.

• Do­ve­li ste Vla­du u pat-po­zi­ci­ju jer će mo­ra­ti ja­sno obja­sni­ti zbog če­ga vas ne sma­tra do­volj­no do­brim po­slo­vnim par­tne­rom ako se odlu­če za ne­kog tre­ćeg…

– Ni­je mi cilj do­vo­di­ti Vla­du u bi­lo ka­kve pat-po­zi­ci­je, ali sva­ki izbor Vla­da će mo­ra­ti mo­ći kva­li­te­tno obra­zlo­ži­ti. Re­ci­mo, je­dna od stva­ri o ko­joj se u ja­vno­sti spe­ku­li­ra je i pi­ta­nje mo­no­po­la… To ni­je to­čno, jer bez obzi­ra na to što će­mo upra­vlja­ti ci­je­lom gru­pa­ci­jom, u mo­gu­ćno­sti smo i že­li­mo do­ve­sti svjet­ske lan­ce ko­ji će upra­vlja­ti di­je­lom ho­te­la. Ho­će li to bi­ti Fo­ur Se­a­sons, Ritz Carl­ton ili Shan­gri La, još se ne zna, ali ti­me će­mo sa­mi se­bi stvo­ri­ti ne­ku vr­stu kon­ku­ren­ci­ju. A na­tje­rat će­mo i dru­ge u Opa­ti­ji da sli­je­de te stan­dar­de, je­dna­ko kao što smo to uči­ni­li u Du­bro­vni­ku.

• Ko­ji je pr­vi ko­rak ko­ji oče­ku­je­te od Vla­de?

– Ono što naj­pri­je oče­ku­jem i što lo­gi­čno tre­ba usli­je­di­ti je mo­gu­ćnost da naše stru­čne slu­žbe na­pra­ve kva­li­te­tan due di­li­gen­ce. To je naj­va­žni­ja stvar. Kad se to na­pra­vi, on­da će­mo mo­ći ra­zra­di­ti de­talj­ni plan i to­čno će­mo zna­ti ko­ji ho­te­li ula­ze pod okri­lje naših bren­do­va, a ko­je ho­te­le će­mo uklju­či­ti u svjet­ske bren­do­ve. Vje­ru­jem da smo sve bli­že spo­ra­zu­mu ko­ji bi za­do­vo­ljio i je­dnu i dru­gu stra­nu.

• Su­gla­sni ste, da­kle, s ti­me da Grad Opa­ti­ja za­dr­ži 25 po­sto plus je­dnu di­o­ni­cu tvr­tke?

– Pod odre­đe­nim uvje­ti­ma, jer tre­ba na­gla­si­ti da se 25 po­sto plus je­dna di­o­ni­ca odno­si na više od 70 mi­li­ju­na eu­ra. Je­dna­ko ta­ko že­lja nam je za­dr­ža­ti sve za­po­sle­ne ko­ji sa­da ta­mo ra­de i ko­ji su spre­mni pri­hva­ti­ti našu fi­lo­zo­fi­ju po­slo­va­nja. Že­li­mo im osi­gu­ra­ti bo­lju bu­du­ćnost je­dna­ko kao što že­li­mo do­ni­je­ti po­tpu­no no­vu kva­li­te­tu. Opa­ti­ja je sa­da u si­tu­a­ci­ji kao što je Du­bro­vnik bio pri­je 8-9 go­di­na kad smo mi došli u nje­ga i mi­slim da do­bre re­zul­ta­te ko­je smo ta­mo po­sti­gli mo­že­mo po­no­vi­ti i ovdje.

• Ko­li­ki ste si rok da­li da dovršite po­sao, ako u nje­ga uđe­te?

– Od tre­nu­tka kad se ugo­vor po­tpiše i kad dovršimo due di­li­gen­ce na­ma će tre­ba­ti oko pet go­di­na da ka­že­mo: evo, ovo je no­va Opa­ti­ja…(Jutarnji.hr)

Previous articleSuvenirnica umjesto nekorištenih stepenica?
Next articleSkrenuo na suprotni trak u tunelu Tuhobić i umro u vožnji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here