Home Biznis Upravni sud odbio tužbu PGŽ i Omišlja na rješenje MZOE za uvođenje...

Upravni sud odbio tužbu PGŽ i Omišlja na rješenje MZOE za uvođenje plutajućeg LNG terminala!

1252
0

This image has an empty alt attribute; its file name is LNG-terminal-Litva.jpg
Danas je na Upravnom sudu u Rijeci objavljena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (tzv. okolišna dozvola) za zahvat uvođenja faze plutajućeg terminala na području Omišlja. Pisani otpravak presude strankama će biti upućen u roku od 15 dana. Presuda je nepravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.

U ovome upravnom sporu ne odlučuje se o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat, već samo o zakonitosti okolišne dozvole, tj. rješenja tuženika od 11. travnja 2018. u odnosu na plutajući dio terminala, kojim je naloženo ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša. To je jedna od više dozvola koje se izdaju za ovakve zahvate. Iduća je po redu – mada ne i posljednja – lokacijska dozvola, protiv koje je upravni spor pred ovim Sudom pokrenut u prosincu 2018. godine. Ovdje osporavano rješenje (okolišna dozvola) nije neposredni temelj za realizaciju zahvata, niti ishod ovog spora prejudicira ishod u ostalim, zasebnim upravnim postupcima u kojima se donose druge vrste dozvola.

Cjeloviti razlozi za presudu bit će sadržani u njenome pisanom otpravku. Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da predmet ovog spora nije usklađenost planiranog zahvata sa prostornim planovima (spisu prileži potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz koje proizlazi da je izmjena zahvata u skladu sa prostornim planovima i Primorsko-goranske županije i Općine Omišalj, što je u ovoj vrsti predmeta dovoljno), već će se o tome odlučivati u postupku izdavanje lokacijske dozvole. Sud je ujedno utvrdio da je osporavano rješenje doneseno u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kojim su također propisane mjere zaštite okoliša, s programom praćenja okoliša.

U razdoblju od prvog ročišta za raspravu (26. studenog 2018.), ni na današnjem ročištu, stranke nisu iznosile suštinski nove navode ni prijedloge, dokazni prijedlozi stranaka nisu ocijenjeni relevantnima za rješavanje spora, pa je Sud odlučio danas zaključiti raspravu.

Dodajmo da je dosadašnjom praksom (npr. rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. travnja 2014. u tzv. predmetu Plomin) potvrđeno da ocjena usklađenosti s prostornim planom ne čini sastavni dio ocjene zakonitosti okolišne dozvole, već se ta usklađenost utvrđuje u drugim postupcima.

TUŽITELJI:
Primorsko-goranska županija
Općina Omišalj
udruge Zelena akcija i Zelena Istra
tri tužbe (četiriju tužitelja), kojima se osporava isto rješenje tuženika, spojene su u jedan predmet

TUŽENIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

ZAINTERESIRANA OSOBA: LNG Hrvatska d. o. o. Zagreb (nositelj zahvata)

Sutkinja: Danica Vučinić

PREDMET SPORA: ocjena zakonitosti rješenja tuženika od 11. travnja 2018., kojim je, na temelju procjene utjecaja na okoliš, ocijenjeno da je namjeravana izmjena zahvata prihvatljiva za okoliš, uz primjenu određenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša (tuženik je svojim rješenjem naložio nositelju zahvata provedbu ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša).

ZAHVAT KOJI ČINI PREDMET SPORA: uvođenje faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje ukapljenoga prirodnog plina (UPP – engl. = LNG) na području Općine Omišalj.

Osporavano rješenje dostupno je na internetskoj stranici tuženika:
https://mzoe.hr/doc/11042018_-_rjesenje_ministarstva_od_11_travnja_2018_godine.pdf
uz ostale materijale: https://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html

Upravni postupak pred Ministarstvom pokrenut je 5. rujna 2017., zahtjevom nositelja zahvata tuženiku (Ministarstvu) za procjenu utjecaja na okoliš vezano za navedenu izmjenu zahvata. Planirane su dvije faze prihvatnog terminala. U prvoj fazi radi o plutajućem terminalu putem tzv. FSRU tipa, koji se sastoji od FSRU broda, pristana, pomoćnih objekata i postrojenja, plinovoda od FSRU broda do linije uklapanja s početnom točkom trase priključnog plinovoda za kopneni terminal. Prema zahtjevu, nije predviđen istovremeni rad plutajućeg i kopnenog terminala, tako da bi prva faza bila u funkciji do završetka izgradnje i puštanja u rad kopnenog terminala (druga faza). Dok se brod ne ukloni, nema početka rada na kopnu.

Upravni spor pokrenut je tužbama zaprimljenima u svibnju 2018. U međuvremenu sud je dostavio tužbe na odgovor, omogućio strankama izjašnjenje o navodima protustranaka, te zakazao raspravu (vodeći računa o propisanome vremenskom razmaku između dostave poziva i održavanja rasprave). Prvo ročište za raspravu održano je 26. studenog 2018. godine. Prigovori tužiteljâ se odnose na: (ne)usklađenost s prostornim planovima; prigovore vezane za ekološku, energetsku i estetsku komponentu; mjere za smanjenje rizika na moru; sudjelovanje zainteresirane javnosti; da se radi o novom projektu i zahvatu, a ne o izmjeni prvotnog zahvata prihvatnog terminala za UPP; (ne)cjelovitost studije utjecaja na okoliš; varijantna rješenja; utjecaj kloriranja na more i stvaranje pjene; utjecaj na more, zrak, klimatske promjene, prekogranični utjecaj, i dr. Pokretanje upravnog spora pred upravnim sudom po Zakonu o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. U predmetima u kojima osporavani akt ne čini neposredni temelj za izvršenje, poput ovog, ustaljena je praksa da sud svojom odlukom ne odobrava odgodni učinak tužbe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here