Home Vijesti Nepovoljno mišljenje revizije HNK Rijeka: Kršenje niza zakona

Nepovoljno mišljenje revizije HNK Rijeka: Kršenje niza zakona

2356
0
liz
Piše: Zvonimir Peranić (dayline.info)

Ono o čemu pišemo već osam godina, ono od čega je Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca pralo ruke godinama, isto kao i Grad Rijeka, odnosno graonačelnik, konačno je dobilo potvrdu u nalazu Državnog ureda za reviziju koji je obavio financijsku reviziju Kazališta za 2013. kojime je izraženo nepovoljno mišljenje. Od 64 provedene revizije javnih ustanova u kulturi ovo je jedino nepovoljno mišljenje! Ponovljene nepravilnosti iz prethodne revizije te utvrđene nepravilnosti revizijom za 2013. koje se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode, rashode te postupke javne nabave, utjecale su na izražavanje nepovoljnog mišljenja. Ne samo da je potvrđeno sve o čemu smo pisali, već i mnogo više. Ovim izvješćem konačno su otklonjene sve prepreke i izgovori nadležnih da provedu postupke u kojima će odgovarati odgovorni.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. Poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugima propisima. Revizijom je utvrđeno niz nepravilnosti.

Pojedine poslovne promjene nisu evidentirane u poslovnim knjigama i iskazane u financijskim izvještajima u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu. Evidentiranje poslovnih promjena u pojedinim slučajevima nije obavljano na temelju vjerodostojne dokumentacije (rashodi reprezentacije, korištenje službenih i privatnih vozila te prijevozničke usluge).

Kršenje Zakona o kazalištima

Revizijom obavljenom za 2004., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na obavljanje cjelovitog godišnjeg popisa imovine i obveza, donošenje programa rada, planiranje prihoda i rashoda, usklađivanje odredbi Pravilnika o radu, isplatu naknada na plaće u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora, te provođenje postupaka javne nabave, ponovljene su i u 2013.

Time su vodstva HNK gotovo u potpunosti ignorirala preporuke prethodne revizije i ne samo da su promijenili djelovanje sukladno nalazima već su nepravilnosti ponovljene. Ako se Kazališno vijeće (KV) danas opravdava vlastitom nestručnošću i neprofesionalnošću nije jasno zašto nisu postupali prema nalazu iz 2004. Ili je njihova nestručnost bila tolika da ih prilikom stupanja na dužnost uopće nije zanimala posljednja revizija? Fascinantno! O svoj tuzi KVa kojeg vodi Elvio Baccarini detaljno smo pisali u tekstu 8 godina samoće Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca.

Nadalje, godišnji program rada nije dostavljen Kazališnom vijeću na usvajanje čime je kršen Zakon o kazlištima (ZOK). Kada je i donosilo financijski plan (prosinac 2012.) onda isti nije bio sastavljen prema propisanim programskim klasifikacijama (progam i aktivnosti).

Kršenje Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

Time je izravno kršen Zakona o proračunu i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama. Prema odredbi članka 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata. Iako smo godinam pokušavali dobiti inforamcije o pojedinim projektima i KV i intendantica su ista ignorirali. Ipak, nakon što su neke informacije i objavljene u kojima se vidjelo kako su ravnatelji i intendantica sami sebi dodjeljivali honorare njie se dogodilo ponovno ništa. Detalji su u tekstu Mandati Matošević Orešković – jedno veliko NIŠTA.

Kršenje Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Analitičke knjigovodstvene evidencije potraživanja i obveza te kostima, scenografije i rekvizita nisu ustrojene. Kazalište raspolaže s određenim fundusom (kostima, scenografije, rekvizita i drugo) za koji nije ustrojena analitička knjigovodstvena evidencija (po nazivu, predstavama, količini i zaduženom zaposleniku) niti je popisana koncem 2013. Interni akt kojim bi bio propisan način postupanja (čuvanje, korištenje, izrada, nabava novih) kostima, rekvizita i scenske opreme nije donesen. Time je prekršen Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Nadalje, nisu evidentirani rashodi i obveze prema sudskoj presudi iz radnog odnosa (studeni 2013.) u iznosu 253.564,00 kn, rashodi i obveze za autorske honorare u iznosu 233.778,00 kn te rashodi i obveze za poreze i doprinose prema Rješenju Ministarstva financija-Porezne uprave o obavljenom nadzoru iz 2012. za neosporeni dio u iznosu 68.843,00 kn. Zbog navedenog manje su iskazane obveze i ukupni rashodi odnosno manjak prihoda za 556.185,00 kn. Također nije evidentirano putnički kombi vozilo nabavne vrijednosti 192.170,00 kn. Vrijednost djela likovnih umjetnika, kiparskih djela i ostalih umjetničkih djela je manje iskazana za 179.490,00 kn jer je obračunan ispravak vrijednosti koji se prema računovodstvenim propisima ne obračunava. Time je također kršen navedeni Pravilnik.
Prihodi od prodaje ulaznica su umanjeni za 85.971,00 kn, a ne postoji dokumentacija i obrazloženje opravdanosti navedenog umanjenja.

Pravilnik je kršen i kada se u izvanbilančnim evidencijama nisu evidentirane potencijalne obveze prema ugovorima o autorskim honorarima zaključenim u 2013. u iznosu 1.055.283,00 kn, potencijalne obveze vezane za sudske sporove u iznosu 951.731,00 kn, potencijalne obveze za poreze i doprinose prema Rješenju Ministarstva financija-Porezne uprave o obavljenom nadzoru (srpanj 2012.) u iznosu 480.906,00 kn te vrijednost zgrade u vlasništvu Grada koja je dana na korištenje Kazalištu. Sukladno tome godišnjim popisom imovine i obveza nije popisana cjelokupna imovina i obveze te nije usklađeno stanje iskazano u poslovnim knjigama sa stanjem utvrđenim popisom.

Kršenje Pravilnika o porezu na dohodak

Zanimljive su i aktivnosti u vezi putnih troškova. Iz blagajne je podizana mjesečna akontacija za troškove cestarina bez poveznice sa službenim putem i vozilom na koji se cestarina odnosi. Računi za cestarine su evidentirani na ostalim rashodima za službena putovanja. S obzirom na navedeno onemogućeno je praćenje i kontrola troškova vezanih uz službeno putovanje.

Evidencije o mjesečnoj potrošnji goriva prema prijeđenom kilometru nisu ustrojene. Također, interni akt o korištenju službenih vozila nije donesen. S obzirom da iz dokumentacije nije vidljivo vrijeme, lokacija i svrha korištenja vozila ne može se ocijeniti opravdanost korištenja službenih vozila i utrošak goriva.
Rashodi za službena putovanja su ostvareni u iznosu 622.761,00 kn, a evidencija putnih naloga nije ustrojena.

U 2013. dvije zaposlenice su kroz cijelu godinu koristile svoja privatna vozila u službene svrhe za što im je isplaćena naknada u ukupnom iznosu 20.300,00 kn (2,00 kn po prijeđenom kilometru). Korištenje privatnih vozila u službene svrhe nije regulirano posebnim aktom. Time je prekršen Pravilnik o porezu na dohodak. U vrijeme korištenja privatnih vozila u službene svrhe većinom su oba službena vozila bila na raspolaganju. Utvrđeno je da je za isti službeni put korišten službeni automobil i isplaćena je naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe.

Kršenje Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2013., prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, prihodi od imovine, financijski rashodi te pojedini rashodi u okviru materijalnih rashoda, su ostvareni više, odnosno manje od 10,0 % u odnosu na prethodnu godinu, a Bilješke uz Izvještaj ne sadrže objašnjenje za navedena odstupanja. Isto tako, Bilješke uz Bilancu ne sadrže objašnjenja za značajnija odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na opremu, prijevozna sredstva, drugu nefinancijsku imovinu, financijsku imovinu te vlastite izvore.
Time je prekršen Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Interni akt o blagajničkom poslovanju nije donesen. Računovodstveno poslovanje se obavlja putem šest međusobno odvojenih programa (programa glavne knjige i dnevnika, plaća, dugotrajne imovine, troškova predstava, autorskih honorara te programa za obračun poreza na dodanu vrijednost). Podaci o broju zaposlenih nisu usklađeni. S obzirom da su programi odvojeni i nisu povezani isti podaci moraju se unositi više puta što povećava rizik pogrešaka i troškove. Kazalište nema pisane procedure kojima se utvrđuju kontrolne aktivnosti vezane uz pojedine poslovne procese.
Ista mnogostrukost i ne kontrola omogućuje i znatnije manipuliranje sredstvima.

Kršenje Statuta Kazališta

Prihodi doznačeni iz proračuna Grada za plaće i naknade zaposlenici prema sudskoj presudi, te prihodi iz državnog proračuna za investicijsko održavanje i prihodi od sponzorstva trgovačkog društva za dramsku premijeru u ukupnom iznosu 574.952,00 kn nisu utrošeni u skladu s namjenama za koje su ostvareni i planirani financijskim planom i programom rada.

Dio prihoda nije utrošen za namjene za koje je ostvaren, a za dio prihoda se ne može pouzdano utvrditi za koje namjene su utrošeni. Dio prihoda korišten je za podmirenje drugih obveza. Prema odredbi članka 57. Statuta, sredstva za rad i poslovanje Kazališta koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim planom i godišnjim planom i programom rada Kazališta.

U 2011. dan je u podzakup ugostiteljski objekt u kazališnoj zgradi, koja je u vlasništvu Grada, bez provedenog natječaja te prethodne suglasnosti Grada. Pri zaključenju ugovora, a na temelju odluke intendantice podzakupcu je priznato ulaganje u objekt i opremu u vrijednosti 135.240,00 kn bez vjerodostojne dokumentacije. Navedena ulaganja nisu evidentirana u poslovnim knjigama.
Svi računi o ulaganjima i nabavi opreme ispostavljeni su nakon donesene odluke o priznavanju ulaganja, a za radove u vrijednosti 46.300,00 kn za koje je navedeno da su izvedene u vlastitoj režiji nisu dani dokazi. Kazalište nije procijenilo vrijednost ulaganju u građevinski objekt i opremu i nije sastavljen zapisnik o preuzimanju. Također, nije izvršena obveza ugradnje propisane ventilacije.

Kršenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Od ukupno evidentiranih dospjelih obveza u iznosu 2.033.711,00 kn, na obveze s prekoračenjem roka plaćanja do 60 dana odnosi se 605.156,00 kn ili 29,8 %, 465.079,00 kn ili 22,8 % na obveze s prekoračenjem roka plaćanja od 61 do 360 dana, a 963.476,00 kn ili 47,4 % na obveze s prekoračenjem roka plaćanja preko 360 dana. Program mjera o načinu podmirenja obveza i pokriću manjka prihoda i primitaka nije donesen, te visok iznos obveza može imati utjecaja na realizaciju opsega i kvalitete programa u narednom razdoblju. Time je prekršen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Kazalište je preuzimalo obveze iznad planiranih i ostvarenih prihoda, što je utjecalo na ostvareni manjak i nemogućnost podmirivanja obveza u ugovorenim rokovima. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iskazan je u iznosu 2.310.297,00 kn. S obzirom da u poslovnim knjigama nisu evidentirani i u financijskim izvještajima iskazani rashodi i obveze u iznosu 556.185,00 kn koji se odnose na 2013., za navedeni iznos manje su iskazani ukupni rashodi i manjak prihoda i primitaka, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.866.482,00 kn.

Kršenje Pravilnika o radu

Prema odredbama Pravilnika o radu plaća se sastoji od osnovne plaće, stimulativnog dodatka i dodataka na plaću (stalni dodatak, dodaci za rad noću, prekovremeni rad, rad nedjeljom, rad u dane blagdana, smjenski rad, dvokratni rad te za rad u posebnim uvjetima). Naime, Pravilnikom o radu je predviđen stimulativni dodatak na plaću koji nije predviđen Kolektivnim ugovorom.

Tijekom 2013. pojedinim zaposlenicima su isplaćeni dodaci na plaću u bruto iznosu 653.773,00 kn koji nisu predviđeni Kolektivnim ugovorom, a odnose se na stalno isplaćivane dodatke u iznosu 363.043,00 kn i povremeno isplaćivane dodatke u iznosu 290.730,00 kn. Tijekom cijele godine stalne dodatke je primalo 16 zaposlenika za obavljanje dodatnih poslova. Mjesečni dodaci su iznosili pojedinačno od 469,00 kn do 4.709,00 kn bruto. Povremene dodatke je primilo 110 zaposlenika za povećani opseg poslova na pojedinim radnim mjestima za što je isplaćeno bruto 290.730,00 kn.

Pored navedenog, za poslove koji su u opisu radnog mjesta (poslovi prikupljanja sponzorstva za kazališnu djelatnost i praćenje ostvarenja sponzorskih ugovora) su jednom zaposleniku isplaćeni stimulativni dodaci u bruto iznosu 32.930,00 kn.

Stimulativni dodaci na plaću su isplaćivani na temelju pojedinačnih odluka intendantice ili zaključenih dodataka ugovorima o radu. Pokazatelji propisani Pravilnikom, a koji se odnose na kvalitetu i opseg obavljanja poslova nisu utvrđeni kod obračuna stimulativnih dodataka na plaću. Odredbama Pravilnika o radu je utvrđeno da stimulativne dodatke na plaće određuje intendant u visini do 10,0 % od osnovne plaće na temelju prijedloga ravnatelja ustrojstvenih jedinica. Određuju se prema pokazateljima koji se odnose na kvalitetu i opseg obavljanja poslova. Navedeni kriteriji dani su opisno, a nisu vrednovani na način da budu mjerljivi.

Ako su mjesečni dodaci iznosili pojedinačno od 469,00 kn do 4.709,00 kn bruto, a isti se mogu odrediti u visini do 10,0 % onda je isto izvedeno na plaćama pojedinčano najmanje 4.690,00 kn do 47.090,00 kn u slučaju maksimalnog postotka!
Iz svega je razvidno kako se financijski moglo stimulirati nekoga samo na osnovu odluka intendantice i ravnatelja ustrojstvenih jedinica!
Zanimljivo je i ponašanje Grada u vremenu deficita i recesije. I dok novaca za kulturu nema Grad je osiguravao sredstva za ukupni iznos plaća, odnosno i za dodatke na plaću koji nisu bili predviđeni Kolektivnim ugovorom u ukupnom iznosu 653.773,00 kn. Državni ured za reviziju je mišljenja da nije bilo osnove za isplatu dodataka na plaće.

Sam ZOK i Statut kršeni su i u pojedinim slučajevima kada su kazališni umjetnici obavljali umjetničke poslove izvan Kazališta (snimanje dramskih serija, filmova, predstava, obavljanje poslova na vježbama glume, poslovi koreografa na drugim projektima i slično), bez suglasnosti intendanta.

Kršenje Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima

Odlukom Kazališnog vijeća, imenovan je ravnatelj Opere od travnja 2011. do kraja ožujka 2015. S ravnateljem nije zaključen ugovor o radu, već je obavljao poslove na temelju dva ugovora o autorskom djelu za poslove umjetničkog vođenja ansambla Opere. Prvi ugovor je zaključen od travnja 2011. do ožujka 2012., a drugi od travnja 2012. do ožujka 2013. Ugovorena je naknada u mjesečnom neto iznosu 10.700,00 kn, te su po navedenim ugovorima isplaćene naknade u ukupnom iznosu 256.800,00 kn (neto) od čega se 32.100,00 kn odnosi naknada za siječanj-ožujak 2013. Navedeno nije u skladu sa ZOKom.

Rashodi za intelektualne usluge su ostvareni 5.958.867,00 kn, od čega se na rashode za naknade isplaćene putem ugovora o autorskom djelu (512 ugovora) odnosi 4.737.712,00 kn i rashode za naknade isplaćene putem ugovora o djelu (91 ugovor) 192.348,00 kn. Ono što je zanimljivo jest da je i osam tih ugovora potpisano sa zaposlenicima HNK. Izdvaja se zanimljivo autorsko djelo: upoznavanja učenika talijanskih škola s repertoarom Talijanske drame!

Za poslove baletnog umjetnika zaključeni su ugovori o autorskom djelu s pet plesača baleta u ukupnom u iznosu 79.995,00 kn. U ugovorima nisu navedene predstave na koje se odnosi angažman, već da su izvođači dužni pridržavati se plana i programa Kazališta. Time je prekršen Zakon o autorskim i drugim srodnim pravima jer navedeni ugovori imaju karakter ugovora od nesamostalnog rada.
Tijekom 2013. s intendanticom su zaključena dva ugovora za poslove dirigiranja operama. Prema Odluci Kazališnog vijeća iz 2008., intendantici za poslove dirigiranja pripada naknada u visini prosječnog honorara za jedan kazališni projekt vezan uz operu ili balet, kao i jedan koncertni kazališni projekt tijekom kalendarske godine. Umjesto prosječnog honorara za dirigiranje za dva kazališna projekta (opere), ugovoreni su iznosi honorara po izvedbi, što je više od iznosa utvrđenog Odlukom Kazališnog vijeća.

Ugovoreno je pet izvedbi s honorarima za jednu operu u bruto iznosu od 8.009,00 kn te za drugu operu u bruto iznosu 6.865,00 kn. Dokumentacija iz koje je vidljivo na koji način su utvrđivani navedeni honorari ne postoji. Za dvije izvedbe (jedne opere) u svibnju 2013. naplaćeni su prihodi od ulaznica u iznosu 38.818,00 kn, izravni rashodi izvedbi su ostvareni u iznosu 98.134,00 kn, od čega je honorar za dirigiranje isplaćen u iznosu 16.018,00 kn (u pojedinačnim iznosima 8.009,00 kn). Za reprizu druge opere (tri izvedbe) u prosincu 2013. su ostvareni prihodi od ulaznica u iznosu 26.341,00 kn, a izravni rashodi 30.302,00 kn od čega honorar za dirigiranje 20.595,00 kn (u pojedinačnim iznosima 6.865,00 kn). Naknadu za dirigiranje trebalo je isplaćivati u skladu s odlukom Kazališnog vijeća, odnosno u visini prosječnog honorara po kazališnom projektu.

Detaljno o vremenskom paradoksu koje takve odluke iniciraju naveli smo u tekstu Nadi Matošvić 99.000,00 kn nagrade za 119 godina intendanture?

Najviše su isplaćeni pojedinačni autorski honorari u kunskoj protuvrijednosti 25.454,52 EUR za jedan kazališni projekt, autoru drugog projekta u iznosu 139.455,00 kn te redateljima tri projekta u pojedinačnim iznosima 125.883,00 kn, 121.828,00 kn i 111.345,00 kn.

Kršenje Odluke o visini i načinu korištenja sredstava reprezentacije

Rashodi za reprezentaciju su ostvareni u iznosu 276.651,00 kn, što je za 111.975,00 kn ili 69,3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Odlukom iz 2009. je utvrđena visina i način korištenja sredstava reprezentacije za ravnatelje četiri umjetničke ustrojstvene cjeline te način pravdanja utrošenih sredstava. Mjesečno je reprezentacija određena u visini 750,00 kn po ravnatelju. Ravnatelji su u obvezi na poleđini računa ispisati imena osoba koje ugošćavaju i svrhu. Odlukom nije utvrđena visina i način korištenja sredstava reprezentacije za intendanticu. Kako u poslovnim knjigama nije osigurano evidentiranje po ustrojstvenim jedinicama na način utvrđen odlukom, ne može se pratiti je li postupljeno prema navedenoj odluci. Na pojedinim računima nisu navedene osobe koje su ugošćavane i svrha ugošćavanja te se ne može ocijeniti opravdanost korištenje sredstava za reprezentaciju. Navedeno nije u skladu s Odlukom o visini i načinu korištenja sredstava reprezentacije.
Ono što je zanimljivo ukoliko je svaki od četiri ravnatelja maksimalno iskoristio određena sredstva to je 3.000,00 kn mjesečno, odnosno 36.000,00 kn godišnje. To znači da su preostala sredstva od 240.651,00 kn urošena od strane intendantice.

Kršenje Zakona o porezu na dohodak

Rashodi za najam sedam stanova su ostvareni u iznosu 322.149,00 kn, od čega se na najam četiri stana za smještaj vanjskih suradnika odnosi 230.949,00 kn i tri stana za smještaj zaposlenika Kazališta 91.200,00 kn. Pitanje najma i korištenja stanova nije uređeno internim aktima. Također, evidencija o korištenju stanova nije vođena na sustavan način tako da nisu vidljivi korisnici stanova po razdobljima korištenja, svrha korištenja i drugo. Također, davanje stanova na korištenje vanjskim suradnicima angažiranim na pojedinim kazališnim projektima nije regulirano ugovorima.

Pored davanja stanova na korištenje, poslovna praksa Kazališta je plaćanje troškova hotelskog smještaja i prijevoza vanjskim suradnicima. Navedeni rashodi su iskazani na računu naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 535.079,00 kn. Rashodi za smještaj vanjskih suradnika u unajmljenim stanovima i hotelima prosječno godišnje iznose 750.000,00 kn. Državni ured za reviziju je mišljenja da je potrebno preispitati opravdanost navedenih troškova s obzirom na ostvareni manjak prihoda.
porez_020807.jpg
Nadalje, nije vidljivo na temelju čega su tri stana dana u najam bez naknade zaposlenicima Kazališta (četiri zaposlenika), jer navedeno nije uređeno internim aktima, pojedinačnim ugovorima o radu te odlukama intendantice. S obzirom da davanje stanova na korištenje zaposlenicima bez naknade predstavlja primitak u naravi Kazalište je trebalo obračunati propisane poreze i doprinose, što nije učinjeno. Time je prekršen Zakona o porezu na dohodak.

Državni ured za reviziju je mišljenja da nema osnove i opravdanosti da se uzimaju stanovi u najam te da se bez naknade daju na korištenje zaposlenicima. Ostvareni manjak prihoda, je između ostaloga, posljedica neracionalnog i neučinkovitog korištenja sredstava (isplaćivani dodaci na plaće, visoki iznos autorskih honorara, troškova reprezentacije, materijala te smještaja vanjskih suradnika i zaposlenika u unajmljenim stanovima). Odredbama članaka 11. i 95. Zakona o proračunu, propisano je da se proračunska sredstva moraju koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Kršenje Zakona o javnoj nabavi

Za 2013. je donesen plan nabave roba, radova i usluga, prema kojemu je vrijednost nabave planirana u iznosu 1.476.338,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Nabava je obavljena u znatno većoj vrijednosti od planirane. Prema izvješću o javnoj nabavi, nabavljeno je roba, radova i usluga u vrijednosti 4.180.733,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost (3.344.586,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost). U Elektroničkom oglasniku javne nabave je objavljena nabava u vrijednosti 384.704,00 kn (nabava uredskog materijala i električne energije).

Bez primjene propisanih postupaka nabave nabavljene su usluge hotelskog smještaja, najma računalne aplikacije za prodaju ulaznica, materijal i sirovine (izrada scenografije i kostima), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, tiskarske usluge, prijevozničke usluge i usluge čišćenja u iznosu 1.933.126,00 kn.
Kazalište nije kod nabave poštivalo Naputak o javnoj nabavi Grada iz veljače 2013. Kazalište nije zaključilo godišnji ugovor na temelju okvirnog sporazuma za nabavu telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži.

Od dobavljača s kojim je Grad zaključio okvirni sporazum su nabavljene usluge u vrijednosti 92.870,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Navedeno nije u skladu s odredbama Naputka.
Nadalje, ravnatelj ustrojstvene jedinice, nadležan za raspored rada teretnog vozila te putničkog i teretnog kombija u vlasništvu Kazališta, na temelju narudžbenica je naručivao usluge prijevoza od autoprijevozničkog obrta u svojem vlasništvu. Tijekom 2013. autoprijevoznički obrt je ispostavio Kazalištu jedanaest računa u ukupnom iznosu 101.863,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.
Ovi postupci nisu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Posljednji je ujedno i primjer sukoba interesa.

Fascinantna učinkovistost i društvena korisnost

Iz izvješća su vidljivi i velebni rezultati vlastitog pribavljanja sredstava: Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu 1.874.821,00 kn se odnose na prihode od sponzorstava namijenjenih za financiranje pojedinih premijernih predstava u iznosu 1.312.217,00 kn, donacije za premijernu predstavu i manifestaciju Riječke ljetne noći u iznosu 365.386,00 kn, gostovanja u iznosu 180.137,00 kn te prodaje programskih knjižica, suvenira i plakata u iznosu 17.081,00 kn.
U okviru prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu 2.053.068,00 kn su evidentirani prihodi od prodaje ulaznica za kazališne predstave u iznosu 1.314.666,00 kn, pretplate za kazališnu sezonu 2013./2014. u iznosu 706.331,00 kn te ostali prihodi u iznosu 32.071,00 kn.

Prihodi od imovine u iznosu 115.877,00 kn se odnose na prihode od iznajmljivanja kostima u iznosu 29.640,00 kn, te podzakupa ugostiteljskog objekta u okviru kazališne zgrade u iznosu 27.048,00 kn, kazališne dvorane u iznosu 25.702,00 kn, refundacije režijskih troškova od gradske biblioteke u iznosu 9.567,00 kn, najma šest stanova u vlasništvu Kazališta u iznosu 7.203,00 kn te druge prihode u iznosu 16.717,00 kn.

Ostalih cca 44.000.000,00 kn (ili ukupni dio od oko 90%) su prihodi proračuna, na ovaj ili onaj način.
Zanimjivo jest i to da pored zaposlenog pravnika i njegove stručnosti (koja se reflektira i svim navedenim kršenjima) plaćene su i odvjetničke usluge u iznosu 92.729,00 kn.
U okviru ostalih rashoda vrijednosno najznačajniji se odnose na sredstva sponzorstva poslovne banke namijenjena za programe Riječke filharmonije u iznosu 70.000,00 kn. Kako je moguće da poslovna banka sponzorira pravnu osobu preko HNK, a koju vodi suprug intendantice?

Sve u svemu usitinu sjajno. Još kada znamo da i umjetnički dosezi pariraju ovim kriminalnim mora da je gladnima u ovoj krizi prekrasno. A glede odgovornosti. I sama revizija navodi: Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.
Ne treba izostaviti niti Kazališno vijeće, barem iz etičkih razloga, a niti same čelnike Grada koji su također sve ovo neizravno podržavali.(zvonimir peranić – dayline.info)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here