Home Vijesti Grad Rijeka uskoro uvodi rad za opće dobro za korisnike socijalne pomoći?

Grad Rijeka uskoro uvodi rad za opće dobro za korisnike socijalne pomoći?

1071
0

Član Gradskog vijeća iz Liste za Rijeku Danko Švorinić je gradonačelniku Obersnelu pisanim putem postavio pitanje razmatra li i Rijeka uvođenja rada za opće dobro za radno sposobne korisnike socijalne pomoći.

– U nekoliko hrvatskih gradova se, u suradnji s Centrima za socijalnu skrb i komunalnim društvima, provodi praksa kojom se primanje socijalne pomoći uvjetuje obavezom prema kojoj radno sposobni korisnici moraju sudjelovati u radu za opće dobro. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, svi radno sposobni korisnici mjesečne naknade moraju se odazvati pozivu lokalne uprave na rad za opće dobro bez naknade. Razmatra li i Grad Rijeka uvođenje ovakve prakse? – pitao je Švorinić.

Gradonačelni Obersnel je u odgovoru istaknuo kako je Grad Rijeka, odnosno Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, upoznat je s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi kojima je propisana obveza radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, koji su korisnici prava u sustavu socijalne skrbi na državnoj razini, i to prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odazivanja na poziv jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, za sudjelovanje u radovima za opće dobro, u protivnom, moguće je ukidanje ili umanjivanje tog prava.

‘Grad Rijeka, kao jedan od zakonom predviđenih organizatora ove mjere, također razmatra mogućnost uključivanja. Međutim, moram naglasiti da smo prilikom razmatranja preduvjeta nužnih za realizaciju ove mjere na području grada Rijeke, naišli na određene prepreke, za koje vjerujemo da su se i drugi veliki gradovi susreli s njima. Stoga ne iznenađuje da ova mjera niti na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, koje citirani Zakon također prepoznaje kao potencijalne organizatore ovih mjera, kao ni na razini većine jedinica lokalnih samouprava, još uvijek nije u potpunosti zaživjela.

Ponajprije, za njenu učinkovitu primjenu potrebno je osigurati određene administrativne, tehničke, organizacijske, kadrovske i financijske preduvjete. Također, potrebno je osigurati određene zahtjeve koji proizlaze iz radno-pravnog odnosa s korisnicima, kao i same koordinacije rada, a koji proizlaze iz obveza poslodavca, sukladno Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti na radu, kao i ostalih propisa koji reguliraju radno-pravni odnos.

Pritom nije zanemariva činjenica da primjena ove mjere u gradovima koji imaju status velikih gradova kao i Rijeka, iziskuje veću koordinaciju i suradnju svih sudionika uključenih u proces provedbe, kao što su to nadležna služba za zapošljavanje i povezivanje sa poslodavcima.

Također, u svrhu provedbe ove mjere, nužno je osigurati i određena financijska sredstva kojima bi se podmirili troškovi prijevoza i liječničkog pregleda korisnika, njihovo osposobljavanje, nadgledanje i koordinacija, osiguranje sredstava rada, te zaštita na radu i osiguranje.

S obzirom na sve navedene prepreke koje otežavaju njenu primjenu, ipak očekujemo da bi ova mjera mogla zaživjeti i u našem gradu’, ističe se u odgovoru na pitanje vijećnika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here