Home Vijesti Županijski suficit 21,4 milijuna kuna

Županijski suficit 21,4 milijuna kuna

405
0

Redovitu tjednu konferenciju za medije otvorio je župan Komadina koji je uvodno rekao da izvršenje proračuna Primorsko-goranske županije iznosi 98% a ostalih 2 % se rebalansom preraspoređuje za čitav niz namjena iz djelatnosti društvenih projekata i predfinanciranje fondova EU. „Imamo niz projekata koje moramo financirati dok ne stignu sredstva nakon realizacije projekta. 6,8 milijuna kuna je iznos o kojem će skupštinari odlučivati o njihovoj prenamjeni“, rekao je uvodno Komadina.

O samoj strukturi proračuna opširnije je govorio pročelnik UO za proračun,financije i nabavu Krešimir Parat. Istaknuo je da na razini konsolidiranog proračuna, raspoloživa sredstva u 2017.godini su iznosila 801,2 milijuna kuna, a utrošena sredstva 753,7 milijuna kuna što rezultira ukupnim viškom od 47,5 milijuna kuna.
Županijski proračun bez proračunskih korisnika iznosi 336,9 milijuna kuna, a Županija je utrošila 315,5 milijuna kuna. Raspoloživa sredstva županije su ostvarena sa 99,8%.

“Dolazimo do samog suficita županije koji iznosi 21,4 milijuna kuna, a ako uzmemo konsolidirani višak i županijski, proračunski korisnici prenijeli su 26,1 milijun kuna. Struktura navedenih neutrošenih sredstava je 4,5 mln kuna za namjene utvrđene posebnim propisima,10,1 mln kuna po osnovi ugovornih obveza i 6,8 mln kn stvarnog viška što je 2,02% od ukupno raspoloživih sredstava Županije u prošloj godini. Ostatak u iznosu 6,8 milijuna kuna je iznos koji je raspoloživ za nove namjene o kojima će odlučiti Županijska skupština. Gledajući strukturu ovih 6,8 milijuna kuna, to su zapravo uštede (2,9 milijuna kuna uštede na materijalnim rashodima, 2,3 milijuna kuna na plaćama i drugi manji iznosi rashoda…)”, rekao je Parat.

Naveo je također da će se Županijskoj skupštini predložit raspodjela za 6,8 milijuna kuna i to za predfinanciranje i financiranje županijskih EU projekata sa 2,1 milijuna kuna, za ustanove školestva i unaprjeđenje školskog standarda 1,6 milijuna kuna, za unaprjeđenje sporske infrastrukture 1.9 milijun kuna, za ustanove i programe zdravstva 1,6 milijuna kuna, za ustanove i programe socijalne skrbi 0,6 milijuna kuna, za programe unaprjeđenje mladih 0,2 milijuna kuna i ostatak do 6,8 milijuna kuna kuna koji se raspoređuje na više malih aktivnosti.

“Rebalansom se sav ovaj višak prenosi u proračun za 2018. godinu i to je glavni razlog zašto se radi rebalans koji nije jedini jer postoje i druga usklađenja prihoda. Naime, Rebalansom se Proračun povećava za 53,8 mln kuna, a najveći dio tog povećanja se odnosi se na prenesena sredstva iz 2017. (47,2 mln kn), a tek manji dio od 6,6 mln kuna na povećanje prihoda i primitaka (rast od 0,76%).Od navedenog ukupnog rasta prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna (6,6 mln kn), 2,5 mln kn se odnosi na rast županijskih prihoda i primitaka, a 4,1 mln kuna na rast prihoda i primitaka proračunskih korisnika.Na rashodnoj strani Rebalansa, rashodi poslovanja (tekući rashodi) se povećavaju za 4%, dok se kapitalna ulaganja povećavaju za 21,4% što dovodi kapitalna ulaganja na udjel od cca 14% konsolidiranog proračuna. Ako promatramo kapitalna ulaganja samo iz županijskog dijela proračuna, govorimo o 93,2 mln kuna koji čine 22,6% (znači skori ¼) ukupnih rashoda i izdataka Županije, zaključio je Parat rekavši kako preko 30% županijskog izravnog proračuna ide na kapitalne projekte što govori da je ovaj proračun “kapitalno intenzivan”.

Na kraju pressa župan je najavio Dan otvorenih vrata EU projekata koji će se održati u petak 11. svibnja na Kampusu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. “U sklopu programa govorit će se o županijskim projektima od Energetske obnove zgrada osnovnih škola, nastavka projekta Mala barka do projekta Focus in CD koji se bavi sve prisutnijom problematikom bolesti celijakije”, rekao je župan Komadina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here