Home Top Vijest Energo zatajio cijenu po kojoj kupuje plin!

Energo zatajio cijenu po kojoj kupuje plin!

179
0

energoprosvjedUdruga Protiv skupog Energa je nakon dva tjedna dobila odgovore na postavljena pitanja TD Energu. U nastavku pročitajte odgovore o najmu automobila za direktora, Energovom viđenju pitanja isključivanja iz sustava te ukupnim ulaganjima u sustav toplovoda. Međutim, najzanimljiviji je dio na koji odgovora nema. U TD Energu taje distributere i cijenu po kojoj nabavljaju energente!

Kako komentirate sveopće nezadovoljstvo građana koji dobivaju sve veće račune?

Nezadovoljan korisnik nije naša želja niti funkcija.
Zadnju deceniju smo intenzivno podredili kako do nezadovoljstva ne bi došlo i sustavno vršili redovitu isporuku toplinske energije iz naših toplana. To je ujedno i jedino što je bilo pod našom ingerencijom. Sve ostalo, odnosno zakonska regulativa i njena primjena su u domeni Republike Hrvatske. Da se regulativa poštivala, na cijelom teritoriju RH tada bi cijene pratile i cijene energenta i rasle ili padale po 5 % godišnje kao i ostali energenti. Primjerice benzin koji je bio pred deset godina na razini 5 kn/litri a danas duplo više. Cijena energenta je samo dio i to manji jer je statistika isporučenih računa za siječanj sljedeća :

UKUPAN BROJ STANOVA TOPLINSKA ENERGIJA
(uključuje trošak instalirane snage, utrošene energije i PDV-a)
2457 manje od 300 kn
2489 od 300 do 500 kn
1873 od 500 – 700 kn
1406 od 700 – 900 kn
1280 od 900 -1500 kn
375 više od 1 500 kn

Glavni uzrok nezadovoljstva dolazi od 3,8 % računa koji su veći od 1 500 kn među koje spadaju i nekolicina ekstremno visokih i nerazumnih.
Za objašnjenje važno je razumjeti sustav. Dakle Energo isporučuje energiju u podstanici na umjerenom i zvaničnom mjerilu toplinske energije. Za svih bi bilo najbolje da se u toj točki i ispostavi račun za cijelu zgradu i siguran sam kako bi imali korektne odnose.
Nadalje kako će se energija raspodijeliti unutar suvlasnika ovisi isključivo o njima, kao i o Pravilniku o raspodjeli kojeg donosi Ministarstvo gospodarstva, te raspodjeljivača – tvrtke koja je angažirana i plaćena od suvlasnika i s kojom postoji ugovor gdje su svi detalji definirani. Raspodjeljivač treba voditi računa o svemu pa i o tome da se ovakvi ekstremi minimiziraju te o svemu razgovarati i dogovoriti se sa suvlasnicima. Energo nije fakturirao niti više niti manje od onoga što je izmjereno a svako nezadovoljstvo se prebacuje vješto na distributera iako sa samim procesom nemamo objektivno nikakve veze niti u njemu sudjelujemo.
Nastavno, evidentno je da je najveći uzrok nezadovoljstva dijela građana nepravična raspodjela toplinske energije unutar pojedinih zgrada. Pristupili smo rješavanju tog problema što sam već ranije objašnjavao u medijima. Uputio sam Ministarstvu gospodarstva prijedlog izmjena Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu toplinske energije, kao i Zakona o tržištu toplinske energije, kojima bi se omogućio pravičniji sustav raspodjele troškova toplinske energije. Da li će na kraju korisnici biti zadovoljni ovisi o tome da li će se izmijeniti Pravilnik o načinu raspodjele i obračuna toplinske energije.
Također valja napomenuti kako smo mi jedini distributer koji ima blagu i mediteransku klimu i gdje je potrebno imati pravilnik prilagođen tome a ne kontinentalnom dijelu. Na našu žalost u tom smislu ima malo ili ništa razumijevanja u Ministarstvu gospodarstva, jer je u konačnici tako njima jednostavnije. Iz našeg dosadašnjeg iskustva svi prijedlozi Energa su i s toga odbacivani. Ne vjerujemo kako će niti u budućnosti biti bolje. S toga ostaje samo logična opcija dogovora suvlasnika i angažman stručnog razdjeljivača, te će se tako doći u situaciju da se ekstremi u potpunosti ukinu.

Na koji način će se smanjiti račun za veljaču (s 0.50kn na 0.37kn kwh) i kako odnosno kada će se taj smanjeni dio ponovno naplatiti na računu po ljeti?

Na računima do kraja sezone grijanja iznos za naplatu biti će iskazan na temelju cijene od 0,37 kn/kWh, dok će razlika do cijene od 0,50 kn/kWh biti obračunata kroz ljetne mjesece, a ista bi se trebala naplatiti u razdoblju od svibnja do rujna 2015. godine.
U tom periodu grijanje ne radi, pa je stav da razliku treba obračunati prije početka iduće sezone grijanja. Ukoliko Ministarstvo gospodarstva prihvati prijedlog izmjena Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu toplinske energije, kao i Zakona o tržištu toplinske energije, korisnicima će biti predložena mogućnost fakturiranja računa zgradi. Time bi se ispostavila faktura za ukupnu količinu utrošene toplinske energije koja bi se plaćala iz pričuve, a suvlasnici bi se sami dogovarali o načinu raspodjele toplinske energije.

Kako komentirate da je grijanje na struju više nego duplo jeftinije, isplativije?

Apsolutno je netočno da je grijanje na struju duplo jeftinije.
Trenutna srednja cijena centralnog grijanja (koju treba promatrati kroz instaliranu snagu i utrošenu energiju) je znatno niža a što u prosjeku čini manji trošak i do 20% u odnosu na električnu energiju. Sukladno navedenom, ne stoji konstatacija da je grijanje na električnu energiju duplo jeftinije od centralnog grijanja. Podsjećam da su sva mjerila u podstanicama na kojima Energo očitava isporuku toplinske energije uredno umjerena prema svim zakonskim propisima. Temeljem navedenog proizlazi i odgovornost Državnog zavod za mjeriteljstvo da je očitana energija zaista i isporučena zgradi. Međutim, iskustvo nam govori da najčešće dolazi do nelogične raspodjele utroška očitane toplinske energije po pojedinim stambenim jedinicama. Da pojasnim, očitanu potrošnju zgrade na mjerilu toplinske energije, raspodjelu utrošene energije po svakoj stambenoj jedinici vrši raspodjeljivač, tj. tvrtka s kojim je pojedina zgrada sklopila Ugovor o raspodjeli. U ovoj prilici opet podsjećam da Energo nije ugovorna strana u tom ugovoru. Prema zadnjim podacima nešto manje od 4% ukupnih izdanih računa pokazuje račune veće od 1 500kn u raspodjeli. Ukoliko se nelogičnosti dogode, kao što su bili i računi od nekoliko tisuća kuna potrebna je suradnja između vlasnika zgrade i njihovog razdjeljivača da se one otklone i u budućnosti više ne ponavljaju. Suvlasnicima stambene zgrade preporuča se aktivno sudjelovanje u raspodjeli troškova grijanja iz mjeseca u mjesec. Nadalje, nakon očitanja utrošene energije na propisno umjerenom mjerilu toplinske energije, ta energija ulazi u instalaciju korisnika odnosno svih suvlasnika zgrade (zajednički dio instalacije). Ukoliko je navedena instalacija neadekvatno održavana (što uključuje i podstanicu) moguće je da su toplinski gubici veći do trenutka ulaska toplinske energije u stanove korisnika. Stoga još jednom podsjećam sve suvlasnike stambenih zgrada na obvezu održavanja unutarnjih instalacija, koje će u konačnici smanjiti gubitke toplinske energije do trenutka ulaska u svaki pojedini stan (stanovi će se grijati više, uz istu potrošnju zgrade) i u konačnici rezultirati smanjenjem računa.

Jeste li vi osobno korisnik usluge centralnog grijanja/toplinske energije Energa?

Osobno ne koristim usluge centralnog grijanja jer moja kuća nema mogućnost korištenja centralnog grijanja putem toplana Energa, drugim riječima nije u blizini trase toplovoda. Inače, svoje stambene prostore zagrijavam putem etažnog grijanja na plin i snosim sve fiksne i varijabilne troškove kao i troškove redovitog servisiranja i održavanja.

Što sa zgradama koje ne izađu iz sustava Energa ili nemaju tehničku mogućnost ugradnje vlastite kotlovnice?

One koje se anketom za to odluče, odlučiti će se na način da pristaju na sve odredbe zakona. One koje imaju nejasnu situaciju a ne žele ostati u sustava Energa, siguran sam kako će sa Energovom stručnom službom i konzultacijom naći tehničko ekonomsko rješenje. Po mom sudu ostaje samo slobodna volja naših korisnika. Ostalo je apsolutno rješivo poglavito jer i Gradsko Vijeće stoji iza odluke tako da su bilo kakve prepreke minimalne. Držim kako krovne kotlovnice daju veliku mogućnost da se mnoge zgrade odvoje iz sustava.

Koje biste točno zakone mijenjali i članke zakona o toplinskoj energiji?

Prvo bih želio vidjeti Ministra Energetike te jasnu strategiju enrgetike RH koje nema, sa posebnim poglavljem o toplinarstvu. Da je to postojalo vjerojatno danas ne bi vodili ovu korespondenciju već uživali u grijanju koje ipak spada u osnovne potrebe svakog čovjeka na zadovoljstvo Vas kao korisnika i nas kao distributera.

Nedvojbeno je da su potrebne hitne izmjene i dopune Zakona o tržištu toplinske energije. Stav Energa se ne razlikuje previše od izmjena koje je predložilo Ministarstvo gospodarstvo i temeljem kojih se od 19. studenog do 3. prosinca 2014. godine provodilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću što se tiče njihovog Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (u daljnjem tekstu: Prijedlog). Na žalost, nemamo saznanja zašto Ministarstvo gospodarstva nije Vladi Republike Hrvatske proslijedilo na usvajanje Prijedlog, a samim time nije moguće ni uvrštavanje Prijedloga u dnevni red Hrvatskog sabora.

Prije svega, u članku 44. Zakona je potrebno izmijeniti stavak 4. na način da uslugu upravljanja i održavanja dijela unutarnjih instalacija u toplinskim sustavima može obavljati bilo koja pravna ili fizička osoba koja sklopi ugovor sa stambenom zgradom koju predstavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika. Prema postojećim odredbama proizlazi da se navedena usluga ne može ugovoriti mimo kupca toplinske energije.
U članku 45. stavku 2. Zakona bi se riječi ”svih krajnjih kupaca” trebale zamijeniti nekim drugim riječima, odnosno nekim postotkom. Primjerice, sugerirajte nam Vi pri kojem postotnom udjelu započinje demokracija.

Također, trebalo bi dodati odredbu prema kojoj, ukoliko se donese odluka o isključenju zgrade iz toplinskog sustava, oni suvlasnici koji su suglasni za isključenje zgrade iz toplinskog sustava su dužni osigurati sve potrebne uvjete za rješavanje problema grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode za suvlasnike koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine, a suvlasnici koji nisu suglasni s odlukom o isključenju zgrade/građevine dužni su omogućiti izvođenje svih potrebnih radova u zajedničkim prostorima i u vlastitoj samostalnoj uporabnoj cjelini za isključenje zgrade iz toplinskog sustava i svih radova potrebnih za rješavanje problema grijanja i /ili pripreme potrošne tople vode za potrebe svih suvlasnika.
Gdin. Kukuljan je na dan prosvjeda konstatirao i to javno izrekao: „Energo se slijepo drži Zakona“. Pa stoga postavljam ja pitanje Vama: „Recite mi, koje biste to Zakone mijenjali i kako?“

Ima li 155 zaposlenika Energa 13. plaću, božićnicu, ili bilo kakav drugi oblik “bonusa” na normalnu plaću? Ako da, koliku?

Energo ima 150 zaposlenika. Od ostalih prava imamo pravo prema Kolektivnom ugovoru na regres tj. naknadu za godišnji odmor. Obzirom da dugi niz godina poslujemo s gubitkom kao takvi nismo imali, niti nemamo sredstva za isplatu 13. plaće, a tako niti božićnica i ostalih „bonusa“.

Koliko službenih vozila ima Energo? Kojih?

Energo ima 33 službena automobila (teretna i osobna vozila). U daljnjem tekstu slijedi detaljnije pojašnjenje o kojim vozilima se radi.

Red.
br. MARKA GODINA
PROIZVODNJE
1. Iveco 2002.
2. ” 2002.
3. Citroen 2002.
4. Renault – 19 1994.
5. Fiat Uno 1994.
6. ” 1994.
7. Fiat Doblo 2004.
8. Dacia 2013.
9. Renault 2004.
10. Škoda 1999.
11. ” 1999.
12. ” 1996.
13. ” 1994.
14. ” 1994.
15. Škoda Felicija 1999.
16. Škoda Octavia 1999.
17. Škoda Felicija 1999.
18. Škoda Fabija 2002.
19. Fiat Doblo 2002.
20. Fiat Doblo 2003.
21. Škoda Fabija 2003.
22. Citroen 2005.
23. Citroen 2005.
24. Citroen 2005.
25. Chevrolet 2012.
26. “ 2011.
27. “ 2011.
28. “ 2011.
29. “ 2011.
30. “ 2011.
31. “ 2011.
32. “ 2011.
33. “ 2011.

Koji automobil (službeni) vozi direktor Energa, gospodin Kirigin?

Vozi službeni auto srednje klase, marke Škoda.

Je li istina da direktor iznajmljuje luksuzni automobil čiji godišnji najam košta oko 100 000kn godišnje) Koliko je novca u posljednjih nekolikog godina potrošeno na najam (i kojeg) automobila? Je li to potrebno?

Postoji ugovor za najam vozila koji uključuje osobno vozilo, kombi i gospodarsko vozilo za razvoz plinskih cijevi po gradilištima, kao i registraciju, održavanje i osiguranje istih kroz mjesečni paušal.

Je li istina da je kupljeno 10 automobila za šefove/voditelje (ili druge zaposlene) u Energu? Ako da, kojih automobila, kome, koliko je to koštalo?

S obzirom na starost voznog parka Energa, 2011. godine pristupilo se nabavci 9 novih vozila i 2012. godine nabavci 1 dodatnog vozila, čime su zamijenjena stara vozila iz voznog parka.
2011. godine nakon preliminarnih procjena, odlučeno je da je isplativije nabaviti vozila putem leasinga nego putem bankarskog kredita ili direktno u vlasništvo od auto kuće. Raspisana je javna nabava za usluge leasinga za nabavku 9 novih vozila i natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.
Od pristiglih ponuda temeljem kriterija najniže cijene odabrana je ponuda Unicredit Leasing Croatia d.o.o. za nabavku 8 vozila Chevrolet Lacetti svaki pojedinačne vrijednosti 52.657,24 kn (bez PDV-a), te 1 Chevrolet Cruze vrijednosti 88.263,54 kn (bez PDV-a). S obzirom na ugovorne stavke, tečajne razlike i slično, trenutan je iznos leasinga za pojedini Chevrolet Lacetti cca. 1.050,00 kn/mjesečno, dok je iznos rate leasinga za Chevrolet Cruze cca. 1.650,00 kn/mjesečno. Predmetni su automobili nabavljeni za odjele razvoja, održavanja toplana, održavanja plinske mreže, proizvodnje toplinske energije, distribuciju i opskrbu toplinske energije, javnu rasvjetu, GIS, marketing i ICT odjel.
U 8 je predmetnih vozila 2013. godine putem javne nabave ugrađena odgovarajuća oprema za korištenje stlačenog prirodnog plina (SPP) kao goriva što je bilo planirano već prilikom same nabavke vozila jer je Energo bio u postupku priprema izgradnje SPP punionice, a sve u skladu za SEAP-om Grada Rijeke. Ugradnja opreme za SPP je prijavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je dobiven dio bespovratnih sredstava za istu. Sva vozila osim 4 vozila koja pripadaju pod toplinsku energiju ne spadaju u tarifne stavke niti ih opterećuju.

Zašto niste smanjili vlastitu plaću zbog gubitaka? Koliko je iznosila vaša netto plaća za siječanj 2015.? Razmišljate li o ostavci?

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora i članka 95. Kolektivnog ugovora donio sam Odluku o smanjenju plaće za 5%, te je ista stupila na snagu danom donošenja, a počela se primjenjivati obračunom i isplatom plače za siječanj 2015. godine pa nadalje.
Neto plaća za 2015. godinu je iznosila 15.559,75 kuna. Napominjem da neto plaća iz siječnja 2014. i siječnja 2015. nije usporediva radi izmjene Zakona o porezu na dohodak članka 36 stavka 2 (osobni odbitci) i Zakona o porezu na dohodak, članka 8, stavka 1 i 2 , porezne stope.
Biste li Vi razmišljali o ostavci ili o pronalaženju adekvatnih rješenja?

Zamislite da vam dođe gospođa, umirovljenica s računom od 1400kn koja nema (ili ima) razdjelnike. U plaču vam govori da ima mirovinu 2800kn i da nema novca za vaš račun te nema pravo na subvenciju/socijalnu pomoć grada. Što biste joj vi odgovorili?

Takve razgovore vodimo dnevno i nemamo ih što zamišljati. Slažem se sa Vama kako nisu ugodni niti ih priželjkujemo. Svakako su, na žalost odraz situacije u društvu sve manjih mogućnosti naših građana. Treba naći sustavno rješenje koje može ići samo kroz Državnu regulativu i pomoć. Upravo zbog toga nedostaje ministarstvo Energetike koje bi sve to trebalo i moglo regulirati. Na sastancima sa ostalim distributerima, ne samo toplinske energije već i plina i struje susrećemo se sa istom situacijom koja je posebice teška u Slavoniji. S toga i smatram kako je bilo izuzetno rano napisati Zakon o tržištu energije; plina i toplinske energije. time su dionici ovog vitalnog dijela života dovedeni u situaciju koju opisujete. Na razini Grada imamo rješenje odnosno, građane koji spadaju u socijalnu kategoriju Grad subvencionira sa 50% troškova energije za grijanje prostora, dok Energo tim građanima umanjuje račun za utrošak plina. Samim time jasno je da je i Energo socijalno osjetljiv, ali moramo poslovati po tržišnim principima, u protivnom će doći u pitanje opskrba 10.010 kućanstava. Potrebno je ispitati socijalni status pojedinca, a Energo nije institucija koja se time bavi. Naime, također se radi o problemu svih ostalih životnih potreba koje čovjek mora podmiriti.


Kako ste došli do činjenice da prosječna obitelj ima 2.5 mobitela i mjesečno potroši 500kn na mobitel? Podsjećamo da ste nam ovu stvar naveli prošli puta kada ste nam komentirali račune. Smatrate li da je ta izjava bahata?

Predmetne podatke možete pronaći pretraživanjem internet stranica kako i na službenim stranicama Državnog zavoda za statistiku. Obzirom da se rado bavite usporedbama dozvolite i meni da učinim istu stvar. Ne smatrate li Vi da je bahato potrošiti 500 kuna na mobitel umjesto na grijanje?

Govorite da HERA određuje cijene. No ne šaljete li vi HERI prije toga zahtjev za promjenom cijena (prije nego što odobre)? Zašto onda sada ne racionalizirate poslovanje i sada ne pošaljete zahtjev HERI za smanjenjem cijena?

Točno je da Energo upućuje zahtjev za promjenom cijene jer je i dužan sukladno važećim metodologijama. Cijena se dijeli na energiju (varijabilni dio koji se obračunava prema potrošnji u kWh) i snagu (fiksni dio koji se obračunava prema instaliranoj snazi u kW). Posljednji porast cijene odnosio se samo na varijabilni dio iz kojega se pokriva trošak sirovina koje se koriste u proizvodnji toplinske energije (prirodni plin, loživo ulje), a uzrokovan je porastom cijena sirovina. Još jednom podsjećam da su u razdoblju od 2010. godine pa do danas nabavne cijene loživog ulja lakog narasle za 34%, loživog ulja ekstra lakog 30% dok su cijene prirodnog plina porasle za 65% od početka njegovog korištenja u 2008. godini. Napominjem da cijene sirovina i dalje rastu, što je surova činjenica koja se vrlo često prešućuje kada nekome ne ide u korist. Fiksni troškovi Energa (poput plaća radnika, amortizacije i drugo) pokrivaju se iz instalirane snage. Instalirana snaga, opet podsjećam, nije poskupila što je dovoljan dokaz da su troškovi Energa pod kontrolom. Na cijene sirovina na tržištu nažalost ne možemo utjecati, a to je glavni razlog za posljednje povećanje cijene toplinske energije. Racionalizirati poslovanje, ako pogledate priznate troškove znači smanjiti investicije primjerice u toplovode što znači dizati cijenu proizvodnje, smanjiti broj djelatnika koji je već sada na minimumu jer ako imate 20 jedinica sa 33 zaposlenih koji rade po 12 sati na dan a uskoro prelazimo na 24 satni režim jer tako klijenti traže, mislim da jedan i pol po jedinici je minimum. Održavanje distribucija i odnos sa korisnicima čine ostatak. Možemo i hoćemo i radimo na smanjenju troškova što je vidljivo iz naših godišnjih i odobrenih izvješća ali držim da sada je već malo prostora ostalo. Uostalom taj dio se u cijeni nije mijenjao već pet godina i siguran sam kako će i ostati na toj razini još dugo.
Shodno tome HERA-i smo poslali zahtjev za onaj dio koji se odnosi na lož ulje a koje ima 25% udio u ukupnoj uporabi. Čekamo odluku jer bi cijena koja se odnosi na dio proizvodnje putem loživog ulja mogla biti nešto niža. Kako će se to odnositi na razini grada Rijeke i odluke Vlade o smanjenju cijena plina tek valja vidjeti.

Nije li istina da HERA ne određuje cijenu za sve toplane u Rijeci? Nego 17 od 20 toplana vi sami određujete cijene za navedene. Dobili smo odgovor HERE

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) odredila je cijenu za proizvodnju i distribuciju toplinske energije za tri toplane na distributivnom području Energa.
Temeljem Zakona o tržištu toplinskom energijom (dalje: Zakon) koji je stupio na snagu u srpnju 2013. godine toplinski sustavi sukladno pojedinim karakteristikama dijele se na Centralne, Samostalne i Zatvorene toplinske sustave.
Slijedom navedenog Energo posjeduje ukupno 11 toplana i 9 kotlovnica od kojih sukladno Zakonu 3 toplane pripadaju Centralnom toplinskom sustavu, 8 toplana Zatvorenom toplinskom sustavu dok ostatak pribrajamo Samostalnim toplinskim sustavima.
Za Centralne toplinske sustave cijenu za instaliranu snagu i utrošenu energiju za proizvodnju i distribuciju određuje HERA temeljem važećih Metodologija za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju i distribuciju toplinske energije.
Važno je napomenuti da je toplinarski sustav u gradu Rijeci Energo uvijek promatrao i još uvijek promatra kao jedinstveni sustav. U prilog tome govori i dokaz da je prije donošenja spornog Zakona od strane Ministarstva gospodarstva koji je uzrokovao aktualne probleme, HERA donosila jedinstvenu cijenu za toplinsku energiju na razini Energa.
Na tragu prethodno iznijetog Energo ne želi raditi diskriminaciju ili bilo kakvu vrstu različitosti među svojim korisnicima, odnosno da na uštrb smanjenja cijene jednom dijelu korisnika drugom dijelu korisnika cijena bude proporcionalno veća. Iza navedene poslovne odluke Energo čvrsto stoji i podsjeća da primjena ovakvih odluka u opskrbi energijom nije novost. Najbolji primjer je naša najveća naftna kompanija koja cijene naftnih derivata drži jednakima na razini cijele Republike Hrvatske, bez obzira što je cijena dopreme do određenih dijelova zemlje znatno veća, primjerice otoka.

Ako su cijene u prethodnom razdoblju bile preniske (po vama) kako to da vas je HERA odbijala uz obrazloženje da imate dobre cijene i kako to da ste do sada izgubili sve sporove na sudu kada ste tužili državu za izgubljenu dobit?

Tijekom zadnjih 10 godina način određivanje cijene toplinske energije se je mijenjao. Dakle od 2002. godine odlazi iz nadležnosti Grada te zapravo postaje predmetom odluke Vlade RH , na prijedlog Ministarstva Gospodarstva uz HERA-ino mišljenje. Na žalost takav način je bio cijelo vrijeme politički motiviran pa tako primjerice 1.11.2007. godine pred izbore Vlada povisuje cijenu bez zahtjeva i mišljenja HERE. Iz tog razloga zahtjevi (svih toplinaša) nisu uvažavani jer je politika igrala odlučujuću ulogu. Shodno tome imamo nastale gubitke u sektoru toplinarstva koji danas premašuju 2 milijarde kuna i teško ih je opravdati.
Dakle politika cijelo vrijeme , na ovaj ili onaj način diktira uvjete poslovanja.

Konstatacija da su cijene bile preniske, nije konstatacija već činjenica koja je lako dokaziva. Energo je nakon svake financijske godine obavezan proći neovisnu reviziju koja o svojim nalazima sastavlja adekvatna izvješća. U tim izvješćima su jasno iskazani troškovi sirovina koje je Energo imao u prethodnoj godini za proizvodnju toplinske energije i prihodi ostvareni po prodaji toplinske energije, odnosno količine isporučene toplinske energije. Jednostavna je računica staviti te brojke u odnos.
Još jedna vrlo često prešućivana činjenica jest da su sve tvrtke koje vrše isporuku toplinske energije (a ne samo Energo) u velikim problemima, izuzev HEP toplinarstva koje gubitke u toplinskoj energiji nadoknađuje cijenom električne energije koju onda plaćaju svi građani (i oni koji se ne griju kod HEP-a).
Podsjećam, Toplana Karlovac d.o.o. je otišla u stečaj, Grijanje Varaždin d.o.o. je otišlo u stečaj, Tehnostan Vukovar d.o.o. je pred stečajem a u Splitu je tvrtka HVIDRA d.o.o. prekinula isporuku toplinske energije.
Uza sve to Energo još uvijek, mada teško, živi, a građanima Rijeke nikada nije bila prekinuta isporuka toplinske energije. Često se u javnosti stječe dojam da je jedini Energo u problemima dok je drugdje sve u redu. Navedene činjenice govore same o sebi kako se kroz povijest određivala cijena grijanja, gdje su navedene tvrtke bile primorane ispod cijene prodavati svoje usluge, što je u konačnici dovelo do njihove propasti. Danas, nakon toliko godina slobodno možemo reći da je cijela jedna privredna grana u državi uništena lošim zakonima i lošom regulacijom. Nadalje, ništa vas ne sprječava da kontaktirate rukovodstva prije navedenih tvrtki u stečaju pa da njih pitate što ih je dovelo do toga i što misle o formiranju cijene toplinske energije od početaka regulacije. Sudske procese ne komentiramo.
Za izgubljene sporove trebate pitati nadležne sudove. Naš je stav kako su isto tako više gledali na politiku nego na argumente i samim time teško penalizirali poslovanje našeg Društva. Malo više društvene hrabrosti ne bi bilo na odmet.

Konstatacija da su cijene bile preniske, nije konstatacija već činjenica koja je lako dokaziva. Energo je nakon svake financijske godine obavezan proći neovisnu reviziju koja o svojim nalazima sastavlja adekvatna izvješća. U tim izvješćima su jasno iskazani troškovi sirovina koje je Energo imao u prethodnoj godini za proizvodnju toplinske energije i prihodi ostvareni po prodaji toplinske energije, odnosno količine isporučene toplinske energije. Jednostavna je računica staviti te brojke u odnos.
Još jedna vrlo često prešućivana činjenica jest da su sve tvrtke koje vrše isporuku toplinske energije (a ne samo Energo) u velikim problemima, izuzev HEP toplinarstva koje gubitke u toplinskoj energiji nadoknađuje cijenom električne energije koju onda plaćaju svi građani (i oni koji se ne griju kod HEP-a).
Podsjećam, Toplana Karlovac d.o.o. je otišla u stečaj, Grijanje Varaždin d.o.o. je otišlo u stečaj, Tehnostan Vukovar d.o.o. je pred stečajem a u Splitu je tvrtka HVIDRA d.o.o. prekinula isporuku toplinske energije.
Uza sve to Energo još uvijek, mada teško, živi, a građanima Rijeke nikada nije bila prekinuta isporuka toplinske energije. Često se u javnosti stječe dojam da je jedini Energo u problemima dok je drugdje sve u redu. Navedene činjenice govore same o sebi kako se kroz povijest određivala cijena grijanja, gdje su navedene tvrtke bile primorane ispod cijene prodavati svoje usluge, što je u konačnici dovelo do njihove propasti. Danas, nakon toliko godina slobodno možemo reći da je cijela jedna privredna grana u državi uništena lošim zakonima i lošom regulacijom. Nadalje, ništa vas ne sprječava da kontaktirate rukovodstva prije navedenih tvrtki u stečaju pa da njih pitate što ih je dovelo do toga i što misle o formiranju cijene toplinske energije od početaka regulacije. Sudske procese ne komentiramo.


Zašto je “naknada za kupce TE” drugačijeg iznosa različitim korisnicima vaše usluge?
Ide li taj novac vama ili Ri-stanu? Koliko novca od te naknade ste ukupno dobili/obračunali za siječanj 2015.?

Odluku o visini naknade za usluge kupca toplinske energije uzima u obzir činjenicu da dio zgrada, iako je potpisao ugovor o potrošnji toplinske energije, nije imao primopredaju toplinskih podstanica pa su određene dvije vrste naknada po krajnjem kupcu mjesečno.

Naknada za usluge kupca toplinske energije iznosi 10,36 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 12,95 kuna s porezom na dodanu vrijednost, po krajnjem kupcu mjesečno za one stambene zgrade koje su potpisale ugovor o potrošnji toplinske energije i kod kojih je izvršena primopredaja vezana za usluge održavanja i upravljanja unutarnjim instalacijama.
Ukoliko su se vlasnici samostalnih uporabnih cjelina odlučili da održavanje unutarnjih instalacija neće vršiti Energo d.o.o., već druga pravna ili fizička osoba, odnosno ukoliko primopredaja toplinske podstanice nije izvršena, naknada za usluge kupca iznosi 6,36 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 7,95 kuna s porezom na dodanu vrijednost, po krajnjem kupcu mjesečno.
Navedene naknade naplaćuju se putem sustava objedinjene naplate troškova stanovanja.
Obračunati iznos naknade za usluge Kupca toplinske energije u mjesecu siječnju 2015 bio je 71.773,38 kuna. Primjerice, u Slavonskom brodu je to bilo u okviru 200.000 kuna, u Vukovaru 300.000 kuna dok je u Karlovcu ta naknada za siječnju 2015 morala iznositi oko 350.000 kuna (radi se o okvirnim iznosima sukladno cijenicima koje su te tvrtke odredile).


Što točno radi privatna tvrtka RI-stan a što Energo? Ovrhe i opomene šalje Ri-stan?

Tvrtka Ri-stan izdaje fakture privatnim korisnicima Energovih usluga za plin i centralno grijanje, brine o naplati i po potrebi utužuje neneaplaćena potraživanja. Energo radi iste usluge, ali za poslovne korisnike.
Temeljem Ugovora o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja, članak 17. Davatelj usluge se obvezuje pružati usluge kako slijedi:
– prikupljanje potrošnje prema glavnim mjerilima tople vode (očitavaju i javljaju ovlaštene osobe), pretvaranje m3 u kWh preko koeficijenta i učitavanje koeficijenta u zbirna mjerila, unos podataka te dostava istih ENERGO d.o.o. na zahtjev,
– mjesečni unos promjena površina za grijanje,
– mjesečno učitavanje podataka od razdjeljivača energije o potrošnji energije,
– mjesečno očitanje svih plinomjera te unos utrošenih m3 plina u gradu Rijeci.


Na koji način se obračunava stalni trošak (snaga) tj. paušal? Možete li navesti primjer za jedan stan od 30m2 i od 60m2 u jednoj zgradi.

Fiksni trošak, tj. instalirana snaga, obračunava se prema ukupnoj površini stana ili poslovnog prostora, a podrazumijeva se ukupna stambena odnosno poslovna površina, bez obzira na raspored grijaćih tijela u prostorijama, isključujući prostore s otvorenim klimatskim uvjetima (lođe, balkone, i sl.).
Fiksni trošak obračunava se prema faktoru 50 W/m3 odnodno 130W/m²(0,13 kW/m²) uz uvjet da tako utvrđena priključna snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila toplinske energije (Pravilnik, NN99/14).
Slijedom navedenoga, dolazimo do slijedećih iznosa:
– stan od 30 m2 – 30 * 0,13 (kW) = 3,9 kW
– stan od 60 m2 – 60 * 0,13 (kW) = 7,8 kW

Na što se točno troši taj paušal?

Termin „paušal“ je netočan i zbunjujuć. Ispravni naziv za stalni trošak je snaga a osim toga u skladu je sa važećim podzakonskim aktima.
Odredbe Tarifnog sustava utvrđuju da trošak za isporučenu toplinsku energiju mora biti iskazan u promjenjivom dijelu troška putem tarifne stavke za energiju, i stalnom dijelu troška putem tarifne stavke za snagu.
Svi troškovi energetskog subjekta osim goriva namiruju se iz prihoda putem tarifne stavke za stalni dio troška.
Visina stalnih troškova zavisi o utrošenim sredstvima za:
– materijal i rezervne dijelove,
– električnu energiju,
– održavanje sredstava,
– troškove osoblja,
– amortizaciju imovine,
– potrebna ispitivanja i preglede,
– troškove emisija onečišćujućih tvari u zrak (CO2, NOx, SO2),
– ostale troškove poslovanja (vodne i komunalne naknade, koncesijski troškovi…).

Veličina stalnog dijela troška nije određena na način da se omogući prostor neracionalnom poslovanju nametanjem nepotrebnih troškova, budući da je energetski subjekt Energo pod stalnim godišnjim nadzorom ovlaštenih revizora, a s druge strane, nadležnost kod određivanja visine tarifnih stavki za opravdanost visine stalnog i promjenjivog troška, isključivo spada u rad stručnih službi Hrvatske energetske regulatorne agencije.


Ako se taj paušal ne troši na instalacije u zgradama već u vašu infrastrukturu i poslovanje, zašto su vanjski toplovodi u lošem stanju već godinama?

Instalacije u zgradama su u vlasništvu samih suvlasnika.
Investicije u toplinarstvo, pa tako i toplovode, provodile su se do trenutka dok ih gubici zbog preniske cijene energije nisu zaustavili. Danas se nad toplovodima provodi redovno i interventno održavanje, a veće zahvate, koji bi podrazumijevali zamjenu toplovoda, očekujemo da ćemo realizirati kada se za tu svrhu dobiju sredstva EU, koja su danas već izvjesna.
Naime, toplovodi su stari od 35 do 40 godina i kao takvi skloni su čestim pucanjima.
Održavanje toplovoda nije preventivno, zbog kroničnog nedostatka sredstava, nego se popravci na toplovodima vrše prema potrebama, tj. u slučaju puknuća cijevi, kada se mijenjaju pojedini segmenti.
U zadnje dvije godine, preventivno se mijenjaju samo pregradni ventili na kolektorima u toplanama i na pojedinim dionicama toplovoda.
Do sad je zamijenjeno (u zadnje dvije godine, od kada smo pronašli dobavljača čije su cijene ventila znatno niže od naših riječkih dobavljača) ukupno 16 ventila različitih promjera od NO50 do NO250, na što je utrošeno oko 40.000,00 Kuna.
Potrebno je napomenuti da sve radove na sanaciji toplovoda obavljaju djelatnici Energa, Radne jedinice Održavanja.
Od vanjski kooperanata koristimo samo građevinare za iskope i asfaltiranja.

Kroz paušal od nebodera na Rastočinama npr. godišnje dobijete oko 2 milijuna kuna, nije li to velik novac?

Stalni trošak centralnog grijanja određuje se na način da se ukupan dozvoljeni trošak koji regulator priznaje Energu, podijeli s ukupnom instaliranom snagom kod korisnika. Takav izračun znači da se ovim troškom tereti svaki krajnji korisnik neovisno o tome u kojoj zgradi stanuje i koliko je korisnika u istoj. Sustav se gleda kao cjelina i taj je trošak prosjek svih korisnika centralnog grijanja, što je ujedno i jedini ispravan način gledanja na to.

Kako komentirate činjenicu da nakon što smo vas upozorili i dali fotografiju toplovoda u ulici Rastočine na kojem prema fotografiji izolacija na brojnim mjestima otpala i grije zrak i dalje nije popravljen? Gospodin Miroslav Deković nam je rekao kako je on godinama upozoravao na navedeno i da je izolacija otpala prije 7 godina a na brojnim mjestima je oštećena. Kako od 2 milijuna kuna godišnje od paušala ovih nebodera niste našli vremena i sredstva za sanaciju toga?

Upoznat sam s navedenim problemom. Naime, izolacija je u više navrata popravljana, ali isto tako i u više navrata oštećena iz nama nepoznatih razloga, a često se radi i o vandalizmu. U ovom trenutku navedena izolacija je zamijenjena i nadam se da će potrajati.

Koliko je novca u zadnjih 5.g. potrošeno na obnovu toplovoda?

U zadnjih 5 godina godišnje se potrošilo oko 350.000,00 kuna, što u konačnici iznosi oko
1.750.000,00 kuna.

Od kojeg distributera tj. prodavača kupujete plin odnosno lož ulje i po kojoj jediničnoj cijeni? Po kojoj ukupnoj cijeni? Raspisujete li javni natječaj za navedene poslove? Zašto natječaje ne objavljujete na web stranicama?

Informaciju o konkretnim kupovnim cijenama energenata ne možete dobiti jer ista predstavlja poslovnu tajnu ne samo Energa d.o.o. nego i trgovačkih društava od kojih Energo d.o.o. nabavlja iste.
Naime, nabavna cijena energenata se slobodno postiže na tržištu energenata. Cijena energenta koju je dobio Energo d.o.o. ne znači da je istu cijenu postigao i neki drugi proizvođač toplinske energije, odnosno opskrbljivač plinom.
Davanjem ovakve informacije bi se, u odnosu na ostale energetske subjekte, u nepovoljan položaj stavilo i trgovačko društvo od kojeg su kupljeni energenti i koje iste energente prodaje drugim energetskim subjektima. Također, prilikom pregovora i potpisivanjem ugovorom o prodaji energenta je definirano da se ponuđeni uvjeti neće iznositi u javnosti te da se nikako neće koristiti u svrhu postizanja boljih uvjeta kod drugih ponuditelja.
Napominjemo da se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, koja je ovlaštena za kontrolu i nadzor poslovanja Energa d.o.o., redovito dostavljaju podaci o svim kupljenim energentima (o njihovoj količini i cijeni) na način da joj se dostavljaju preslike svih ulaznih računa, te da je ona prilikom određivanja tarifnih stavki i ocjene opravdanosti promjene istih imala na raspolaganju konkretne kupovne cijene svih energenata. Na kraju 75% energenata kupujemo odlukom Vlade RH.

Zašto je izvođač i investitor toplane na Trsatu kraj kampusa Energo (navodno ćete potrošiti oko 10 mil. eura) a ne Ministarstvo obrazovanja odnosno KBC koji će koristiti tu toplanu? Trošite li novac građana koji plaćaju preskupo grijanje na tu investiciju?

Svakako treba voditi računa kako je Grad Rijeka, kroz nadležna ministarstva garant ovog projekta. Očekujemo, kao uvjet da će oba ministarstva potpisati desetogodišnji ugovor o isporuci toplinske energije, čiji će uvjeti omogućiti isplatu kredita i glavnica za potrebe njihove energane. Dakle ne može se govoriti nego o dobrom projektu. Građani tu ne sudjeluju sa investicijom ili kreditom već naprotiv su uključeni u promjenu energenta, modernizaciju podstanica koje su u njihovom vlasništvu i 24 –satnim režimom grijanja te zamjenom toplovoda.
Gotovo je neodgovorno u tom smislu govoriti o trošenju novca građana. Građani mogu samo dobiti.
Jedna od primarnih djelatnosti Energa je proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom, te je sasvim normalno da kompanije širom svijeta (pa i kod nas) ulažu u razvoj svoje primarne djelatnosti od koje u konačnici i privređuju.
Nadalje, osim Sveučilišnog kampusa i KBC-a, korisnici nove toplane biti će i sva kućanstva koja se trenutno napajaju toplinskom energijom iz postojeće toplane Vojak. Ulaganje u novu energanu, i zamjenu toplovodne mreže, generirati će benefite kroz visoku razinu energetske učinkovitosti koje će prvenstveno osjetiti korisnici toplane vojak, ali i svi korisnici toplinske energije Energa, pošto je cjelokupni sustav toplinske energije jedna cjelina u generiranju kako troškova tako i prihoda. Nova energana pogoniti će se prirodnim plinom, dok je sadašnja toplana Vojak pogonjena loživim uljem, a ta konverzija goriva dovesti će do znatno manjih emisija štetnih plinova prilikom izgaranja, što će značajno poboljšati kvalitetu zraka ne samo na Vojaku, već i u cijelom gradu Rijeci.

Nažalost, nakon dugog niza godina u kojima smo bili primorani prodavati toplinsku energiju ispod njene realne cijene, generirani su gubici koji su onemogućili ulaganja u sustav, te je danas sustav u nezavidnom tehničkom stanju. Ukoliko svi želimo, a Energo to želi, unaprijediti sustav, tada je to nemoguće izvesti bez investicija i bez realne cijene toplinske energije (koja prati promjenu ulaznih cijena sirovine) koja će omogućiti normalno poslovanje.

Činjenica je da građani plaćaju grijanje sukladno kretanju ulaznih cijena sirovina (što do sada nije bio slučaj), za koje bi i mi u Energu voljeli da su znatno manje. Svjesni smo činjenice da je gospodarska situacija loša i da se mnogi naši sugrađani nalaze u nezavidnoj financijskoj situaciji, te ih potpuno razumijemo jer se i Energo nalazi u istoj situaciji. Zbog istog razloga su i mnoge druge tvrtke u RH koje se bave toplinskom energijom već i otišle u stečaj. Međutim, još jednom podsjećam da su posljednji problemi uzrokovani neadekvatnim zakonima i Pravilnicima o raspodjeli, a ne cijenom toplinske energije. Naime, manji dio izdanih računa za siječanj 2015. godine (oko 4%) je pokazivao pretjerano visoke iznose, a uzrok tome nije cijena toplinske energije već činjenica da je na taj pojedini račun (stan u zgradi) pripisana nerealno velika količina energije od ukupno potrošene energije u cijeloj zgradi. Primjerice, da se ti računi obračunaju po nižoj cijeni, oni bi naravno bili nešto niži, međutim i dalje bi pokazivali nerealno visoke iznose, što je sasvim dovoljan dokaz da problem leži u neadekvatnoj raspodjeli utroška toplinske energije. Raspodjelu toplinske energije zgrade rade razdjeljivači s kojima je svaka zgrada sklopila ugovor i tu Energo nije ugovorna strana te ne može utjecat na navedene odnose.

Zašto na web stranicama nije i dalje objašnjen račun Energa tj. stavci? Rekli ste nam da ćete staviti, a niste.

Zbog čestih promjena zakonske regulative postojeća stranica nije transparentna te smo odlučili da se izvrši prilagodba te će po završetku iste biti objavljen izgled računa za toplinsku energiju uključujući i sva objašnjenja. Račun će biti objašnjen na novoj web stranici Energa.

Ako je kroz zadnjih par godina zaposleno novih djelatnika, zašto poziv na natječaj nije objavljen na web stranicama. Na koji način je raspisan javni natječaj? Pogodujete li i zapošljavate li po rodbinskim i stranačkim vezama prilikom zapošljavanja?

Sve prijave potrebne za radnikom (tzv. natječaji) prijavljeni su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oni ih objavljuju javno na svojim web-stranicama. Svi radnici koji su sklopili ugovor o radu imaju odgovarajuću stručnu spremu i druge tražene uvjete što je bio osnovni kriterij za sklapanje ugovora o radu.
Nadalje, podatak o tome tko je kako stranački opredijeljen nije nam poznat.

Koliki je ukupan broj korisnika centralnog grijanja (koji plaćaju paušal)?

Svih 10.010 korisnika centralnog grijanja plaća stavku instalirane snage.

Od tog broja, koliki broj se isključio (plaćaju samo paušal) odnosno koliki broj ima 0 impulsa na kraju obračuna? Koliki je ukupan prosječan račun svih stavki za stan manji od 40m2 i za stan veći od 55m2 u siječnju? Koliki je ukupan prosječan račun za siječanj 2015. za onoga tko ima a koliki za onoga tko nema razdjelnike?

Ovo je brojka koja se mijenja iz mjeseca u mjesec, ovisno o odobrenjima za izdvajanje iz sustava centralnog grijanja, a broj korisnika sa 0 impulsa ne ovisi o tome da li su izdvojeni iz sustava ili ne, već korisnik može zatvoriti sve ventile na svojim grijaćim tijelima i taj mjesec imati 0 impulsa u obračunu, drugim riječima – korisnik može imati 0 impulsa za obračun, a li ne mora zato biti izdvojen iz sustava centralnog grijanja.

Ukupan prosječan račun svih stavki za stan manji od 40m2 iznosi 485,32 kn s PDV-om (centralno grijanje, priprema tople vode i fiksni trošak s PDV-om), dok za stan veći od 55m2 iznosi 848,94 kn s PDV-om (centralno grijanje, priprema tople vode i fiksni trošak s PDV-om).

Zašto građani nakon isključenja i dalje plaćaju paušal? Na sudu u Karlovcu je Toplanu pobijedilo 30 osoba koje su tužile i više ne moraju plaćati paušal kada su isključeni. Je li istina da određeni vaši djelatnici koji su se isključili iz zgrada više ne plaćaju paušal?

Instalirana snaga se plaća temeljem odredbi Zakona o tržištu toplinske energije, članak 45. stavak 3. Svi korisnici centralnog grijanja plaćaju stavku instalirane snage.

Koliko iznosi prosječan paušal odnosno stavka stalnog troška snage vašeg korisnika u siječnju 2015.?

Stavka troška instalirane snage za siječanj 2015. godine iznosi 170,59 kn s PDV-om.

Koliko iznosi prosječan račun PTV odnosno tople vode za siječanj?

Prosječan račun za isporučenu toplinsku energiju za pripremu tople vode za siječanj 2015. godine iznosi 143,75 kn s PDV-om.

Koliko iznosi prosječan račun CG odnosno centralnog grijanja za siječanj?

Prosječan račun promjenjivog dijela troška isporučene toplinske energije centralnog grijanja za siječanj 2015. godine iznosi 411,98 s PDV-om.

Zašto vaši djelatnici na poziv ili upit građana kako se isključiti iz sustava, maknuti radijatore daju informaciju da se ne mogu isključiti ili da moraju skupiti 100% potpisa (treba 51%). Da vas nazove građanin i kaže da mu je račun prevelik i da bi htio svoj stan isključit iz sustava grijanja Energa što biste mu vi rekli?

Naime, treba razlikovati pojam isključenje ili izdvajanje – za isključenje cijele zgrade/građevine potrebno je 100 % suglasnosti, a za izdvajanje pojedinog stana potrebno je skupiti potpise 51% suvlasnika i odraditi potrebne korake propisane čl. 45, st. 1, Zakona o tržištu toplinske energije.
Da nas nazove naš korisnik sa željom da se isključi iz centralnog sustava Energa uputili bi ga da poduzme iduće korake:
Temeljem Zakona o tržištu toplinskom energijom, Članak 45, građani se mogu izdvojiti iz toplinskog sustava sukladno sljedećim uvjetima:
1. ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,
2. nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1. ovoga stavka, pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu,
3. radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru,
4. izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,
5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izviješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
6. po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
7. izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava,
8. nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. ovog stavka obveza je kupca.
(2) Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.
(3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

Što preporučujete građanima s centralnim grijanjem?

U sklopu fakture za veljaču koja će se poslati korisnicima grijanja polovicom ožujka, nalazit će se anketa u kojoj će građani moći odlučiti kakav način grijanja žele u budućnosti: ostati na Energovom sustavu kao i dosad uz poštivanje svih zakonskih propisa RH (uz uvjet da se raspodjela dovede u red), da se izdvoje iz sustava centralnog grijanja ili nešto treće. Dakle, na samim građanima će biti odluka kakva je budućnost ove usluge u Rijeci i kako će se nastaviti grijati. Stoga molimo sve građane – korisnike toplinske energije da tu anketu shvate vrlo ozbiljno.

Jedno teorijsko pitanje. Kako se u Splitu ugasilo centralno grijanje jer ga građani nisu htjeli/isključivali su se i jer se nitko nije javio na natječaj postoji li mogućnost da se to dogodi u Rijeci? Tamo su građani bili nezadovoljni a imali 30-50% manje račune/stavke. Grad raspiše natječaj na toplane a vi se ne javite? Ili npr. da se paušal smanji na 50% (stavka snaga) i onim zgradama koji koriste toplu vodu to ostane kao što je primjer ljeti kada se koristi topla voda ali više nema centralnog grijanja?

Teoretski se može dogoditi da se toplinarstvo izdvoji i da tvrtka ode u stečaj. Potom se raspiše natječaj, te ukoliko se nitko ne javi tada će građani sami morat tražiti rješenje.

Kakav pravilnik prije novih računa trebate donijeti?

Radi se o Izmjenama i dopunama pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN br. 99/14) koji se pokazao neadekvatnim za situacije koje se pojavljuju u praksi. Predmetni pravilnik jedino je i isključivo u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Pogledajte odgovor na Vaše prvo pitanje.

Što će biti pitano u anketnom listu?

Korisnike će se svakako pitati žele li i dalje koristiti usluge centralnog grijanja po postojećim uvjetima propisanima Zakonom o energiji (NN br. 120/12 i 14/14) i Zakonom o tržištu toplinske energije (NN br. 80/13, 14/14 i 102/14). Ukoliko odgovor na ovo pitanje bude negativan, korisnici će moći kod drugog pitanja zaokružiti opciju koja predstavlja alternativu dotadašnjem načinu grijanja.

Kako će građani/korisnici vama dostavljati taj upitnik?

Anketni listići će biti dostavljeni u poštanski sandučić svakog korisnika i odgovarat će se u obliku plaćenog odgovora, tj. korisnici neće imati trošak odgovaranja.

Na koji način ćemo biti sigurni da nećete manipulirati podacima?

Manipuliranje podacima će se spriječiti na način da će svaki anketni listić biti individualiziran prema šifri svakog pojedinog korisnika, a tako će se kasnije lakše mogli analizirati rezultati po pojedinim stambenim objektima.

Koliki postotak kojeg odgovora treba biti ispunjen kako bi se nešto ispunilo?

U postupku smo razmatranja o kojem će postotku biti riječ. U trenutku slanja anketnih listića postotak će biti poznat i unaprijed ćete biti obaviješteni o istome.

U izjavi za Novi list naveli ste da u Rijeci postoje tri zgrade u kojima “više od 50 posto suvlasnika pojedinačno potroši manje od jedan posto ukupne potrošnje, odnosno kada više od polovice njih isključi radijatore ili ventile drži zatvorenima”
O kojim zgradama je riječ?

Radi se o zgradama na adresi Ante Kovačića 22 , Ivana Čikovića Belog 8b i Rastočine 7.

Da li vi ovdje vidite da građani masovno ne žele koristiti vaše usluge, da cijeli mjesec drže isključene radijatore?

Vidljivo je da određeni broj građana traži rješenje za izlaz iz trenutne situacije. Neki korisnici koji su isključili svoje radijatore koriste vertikalne razvodne cijevi kao grijaća tijela i latentnu toplinu koja se širi kroz zidove zgrade i grije njihove stanove.
I dalje smo mišljenja da je osnovni problem Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju kao i postotak ugrađenih razdjelnika u pojedinim zgradama koji bi morao biti 100%.

Da su nezadovoljni cijenama, vašim načinom poslovanja?
I vaše rješenje je ipak naplatiti njima 50%, kao da su se grijali? Pa ne kažnjavate li ih, oni su se s nekim razlogom isključili radijatore.
I molimo vaš komentar na događaj koji se odvio danas 6. ožujka u 18:30 u TC Kaufland, Zametska ulica.
U garaži je na mjestu za invalidne osobe bilo parkirano vozilo Energa, Škoda malo starijeg godišta.
Registracijske oznake RI 238HN sa bočnim natpisom “ENERGO” tj. vašim logotipom.
Malo starija osoba zajedno sa ženskom osobom je u 18:36 došla s tri vrećice iz kupovine.
Vozač je u 18:37 krenuo s parkirališta, slijedili smo ga. Na raskrižju nije dao pokazivač smjera, skretao je u lijevo u smjeru grada i oduzeo prednost vozilo suprotnog smjera.
Kasnije je prošao kroz žuto/crveno svjetlo na raskrižju Zvonimire/Zametske.
Očito je da zaposlenici službena vozila Energa imaju na raspolaganju 24h dnevno. Zašto?
Je li ovo potrebno? Koja osoba (na kojem položaju) je upravljala ovim vozilom?
Koliko godišnje Energo potroši novaca goriva koji vaši zaposlenici potroše za “službene” automobile?

Temeljem organizacijske strukture i djelatnosti Energa, a tu se prvenstveno misli na djelatnost za koju osobnim vozilima (bez obzira jesu li teretna ili osobna) obavljamo djelatnost, konkretno izravno se koristimo u obavljanju određenih djelatnosti kao što su: hitne službe i intervencija, djelatnost izvođenja i/ili održavanja plinskih i drugih instalacija i druge slične djelatnosti, djelatnici imaju pravo korištenja motornih vozila Društva i nakon službenog redovnog radnog vremena posebice u rasporedima radnog vremena dežurstva. Autom je upravljao gdin. Ivan Gašparac koji obavlja posao poslovođe plinomjera. Može se dogoditi da netko usputno netko nešto obavi, ali je taj slučaj iznimka a ne pravilo.
U 2014. godini je za sva vozila je potrošeno 362.150,87 kn goriva.

Previous articlePRESSING: Rijeka i Pula u Zapadnoj Hrvatskoj
Next articleBDP u Primorsko-goranskoj županiji preskočio istarski

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here