Vijesti

Grad Rijeka planira rušenje parka na Potoku!?

Grad Rijeka planira rušenje parka na Potoku!?

Pred Gradskim vijećnicima će se uskoro naći prijedlog izmjena DPU Potok za koji je upravo završila javna rasprava. Prema obrazloženje gradskog Odjela za urbanizam ‘Izmjenama i dopunama Plana pristupa se uslijed promjena na području obuhvata, ali i uslijed promjena izvan područja obuhvata koje su postepeno razvijale u vremenskom razdoblju od 2000. sve do danas. Tako je na dijelovima područja obuhvata došlo do promjena vlasničkih odnosa, te posljedično do pojave novih ulagačkih interesa i programa izgradnje, a na povijesnim zgradama i površinama kompleksa „Benčić“, koje su smještene jugistočno od područja obuhvata, upravo se ovih dana odvija sadržajna i graditeljska obnova za koju se može pouzdano pretpostaviti da će utjecati na razvojne procese unutar područja’.

Izmjene DPU-a na području mjesnog odbora predviđaju izgradnju nekoliko novih zgrada, manjeg trga te zgradu poslovne namjene ili hotela. Međutim, svakako je najveću pozornost javnosti izazvala činjenica da novi DPU predviđa rušenje parkića sa igralištem za djecu na čijoj bi površini trebale niknuti dvije trokatnice i parking garaža.

Nezadovoljni ovakvim razvojem situacije stanari su se samoorganizirali te je ovih dana organizirano i potpisivanje peticije protiv rušenja parka u gradu sa izrazitim deficitom zelenih površina. Namjera inicijatora je da predlagač odustane od ovakvog prijedloga izmjena DPU-a kako se on ne bi ni pojavio pred gradskim vijećnicima.

OPIS IZMJENA I DOPUNA PLANA PO POJEDINIM LOKACIJAMA

Lokacija 1

Na lokaciji se nalazi kompleks starijih zgrada katnosti P+2 (prizemlja i dva kata) koji se sastoji od istočne, zapadne i spojne zgrade. Prvobitno je u zgradama bio smješten Dom narodnog zdravlja, no kasnije u istočnoj i spojnoj zgradi djelatnost nastavlja ex. poduzeće „Elektromaterijal“, a u zapadnoj zgradi KBC Rijeka.
Na lokaciji se planira uklanjanje zgrada u kojima je djelatnost obavljalo ex. poduzeće „Elektromaterijal“, tj. uklanjanje istočne zgrade i spojne zgrade. Zapadna zgrada kompleksa zadržava se u prostoru, ali se na dijelu preostale neizgrađene površine planira gradnja nove zgrade mješovite – pretežito poslovne namjene ili gradnja zgrade hotela.
Ukupna BRP nove zgrade planira se s najviše 15.255 m2. Od razine raskrižja Ulice V.C. Emina – Cambierijeva ulica zgrada se planira se s najviše 3 podzemne etaže Po+S2+VS (jednom podrumskom, jednom suterenskom i jednom visokom suterenskom etažom) i sedam nadzemnih etaža VP+6 (jednom visokom prizemnom i šest katnih etaža). Najveća planirana visina nove zgrade planira se uskladiti sa visinom krova obližnjih zgrada. U podzemnim dijelovima zgrade planirano je urediti garažna mjesta kapaciteta najmanje 100 PM za korisnike zgrade i ostale korisnike obzirom da se dio garažnih mjesta planira urediti kao privatna garaža s mogućnošću korištenja dodatnih mjesta kao javne garaže.
Uz sjeverno pročelje nove zgrade, na razini križanja Ulicom V.C. Emina – Cambierieva ulica, predviđa se gradnja i uređenje manjeg trga u javnom korištenju površine otprilike 400 m2 na kojem se planiraju urediti otvorene pješačke plohe za kretanje i odmor, ali bez izgradnje privremenih ili trajnih objekata tipa kioska ili sl. Trg se planira urediti tako da se prilagodi denivelacijama okolnih ulica kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri postigao kontinuitet pješačkih površina.
Između novoplanirane i zapadne zgrade, unutar građevne čestice novoplanirane zgrade planira se kolni pristup koji će povezivati Cambierijevu ulicu s novom zgradom (ulaz u podzemnu garažu i ulaz u podzemne pomoćne prostore novoplanirane zgrade). Taj kolni pristup koristit će i susjedna zgrada Fakulteta zdravstvenih studija što će toj zgradi visokoškolske djelatnosti trajno osigurati pristup prema deniveliranim parkirališnim prostorima u njenom dvorištu.
Također, u odnosu na Plan, odustaje se od dogradnje zapadne zgrade, te se ona zadržava u prostoru u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Lokacija 2

Na lokaciji je u međuvremenu došlo do usitnjavanja vlasničke strukture površina i zgrada između Ulice S. Vončine i Ulice J. Završnika. Jedan od izvorno pomoćnih prizemnih zgrada tog poteza oznake 39b, tako je dobila značaj osnovne poslovne građevine u vlasništvu tvrtke „Ri-ing“ d.o.o. Tvrtka „Ri-ing“ d.o.o. planira rekonstrukcije postojeće građevine uz dogradnju novog kata, odnosno do katnosti P+1 (prizemlje i kat). Obzirom na konfiguraciju zemljišta i uzvišeni smještaj postojećih zgrada u Ulici S. Vončine dogradnjom zgrade planske oznake 39b ne bi se narušile vizure i insolacije okolnih zgrada.

Lokacija 3

Na lokaciji 3 nalazi se kompleks HEP-a, smješten uz Ulicu N. Cara. Površina na kojoj se nalazi kompleks Planom je definirana kao površina „Poslovne namjena – Komunalno-servisna namjena“. Izmjenom i dopunom plana na toj površini se planira „Mješovita – pretežito poslovna namjena“ (M2). Nova namjena odabrana je sukladno ostalim promjenama koje se planiraju na području obuhvata (gradnja novoplanirane zgrade na lokaciji 1) ili njegovoj neposrednoj blizini (transformacija kompleksa „Benčić).

Lokacija 4

Na danas neizgrađenoj lokaciji 4 planira se gradnja dviju zgrade sukladno novim planskim uvjetima. Novoplanirane zgrade zamišljene su kao svojevrsna interpolacije koja bi trebala dovršiti započetu blokovsku izgradnju na ovom djelu područja. Zgrade se planiraju kao zgrada mješovite namjene sa podzemnom garažom, te tri nadzemne etaže tako da bi ukupna planirana katnost zgrada iznosila S+VP+2 (suteren + visoko prizemlje + dva kata). Pri tome bi etaža visokog prizemlja, zbog proširenja pješačke pluhe te zaštite ulaza od kiše i sunca, bila uvučena u odnosu na ostale katne etaže zgrade.

Midas

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vijesti

More in Vijesti

Krk i Rijeka u subotu najtopliji gradovi u Hrvatskoj

spFebruary 16, 2019

Policija upozorila: Snimat ćemo utakmicu i sankcionirati protupravna ponašanja!

spFebruary 16, 2019

Pješak nastradao na Potoku

spFebruary 14, 2019

Državno odvjetništvo traži zatvor za Miškovića!

spFebruary 14, 2019

Preminuo novinar Radio Rijeke Ivica Vrkić

spFebruary 14, 2019

Linija 1A se ponovno spaja s centrom grada!

spFebruary 14, 2019

Tajani se ispričao, pročitajte tekst isprike

spFebruary 13, 2019

Održani tribina i radionice na temu „Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što predsjedanje donosi građanima Hrvatske?“

spFebruary 13, 2019

Presuda u korist korisnika CHF kredita iz Rijeke za auto kredit

spFebruary 12, 2019

Copyright © 2017 Rijeka danas.