Home Vijesti Ima li pilota u avionu: Zbog pogrešnog planiranja i prezaduženosti ‘spiskano’ preko...

Ima li pilota u avionu: Zbog pogrešnog planiranja i prezaduženosti ‘spiskano’ preko 30 milijuna kuna!

1436
1

Državni ured za reviziju utvrdio je niz nepravilnosti u poslovanju Grada Rijeke u 2011. godini, navodi se u njihovom izvješću o kojem će se raspravljati na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Utvrđene nepravilnosti se odnose na unutarnju financijsku kontrolu, računovodstveno poslovanje, zaduživanje, trošenje i naplatu dijela proračunskih prihoda, pokriće manjka prihoda i primitaka, davanje na korištenje sportskih objekata, održavanje komunalne infrastrukture i nerazvrstanih cesta, najam nekretnina i vozila, prijenose proračunskih sredstava gradskim trgovačkim i komunalnim društvima te u postupcima javne nabave.

Međutim, najšokantniji dio izvješća odnosi se na zaduživanje, odnosno pogrešno planiranje ostvarivanja gradskih prihoda i rashoda zbog čega je samo tijekom 2011. godine bankama iz proračuna plaćeno 30 milijuna kuna zateznih kamata i drugih nepredviđenih naknada.

10,5 milijuna kn potrošeno zbog problema s likvidnošću i neplaćanje obveze prema dobavljačima

Zbog problema s likvidnošću tijekom godine je korišten okvirni kredit kod poslovne banke u iznosu 45 milijuna kuna za što je plaćena naknada i kamata u iznosu od 2.343.498,00 kuna.

U srpnju 2010. godine poslovnoj banci su prodana nenaplativa potraživanja od zakupa poslovnih prostora i komunalnih naknada u iznosu od 75 milijuna kuna. Radilo se o ‘de facto’ novom kreditu jer je za većinu potraživanja bila mala vjerojatnost naplate. Prema uvjetima ugovora, Grad Rijeka je bio dužan naplaćena potraživanja vratiti banci do rujna 2011. Iako je Grad uspio naplatiti 20.715.871 kuna, naplaćena sredstva nisu vraćena banci nego je rok prolongiran do rujna 2012. Naknada banci za ovu uslugu je plaćena do konca 2011. godine, a iznosi 8.045.833,00 kune. Stanje obveza prema banci je i dalje 75 milijuna kuna

Državna revizija upozorava i da je zbog neplaćanja obveze prema dobavljačima Grad Rijeka samo tokom 2011. godine platio 1.223.663 kn zateznih kamata.

Zbog nepripremljenosti projekata plaćena interkalarna kamata 22,4 milijuna kn!

Godine 2008. i 2010 Grad je trgovačkom društvu Rijeka sport dao suglasnost za aduživanje kod poslovne banke u iznosu od 212.500.000,00 kuna. Sportsko društvo je iznos od 212.048.790,00 kuna povuklo od poslovne banke te se obvezalo da će do izgradnje svih planiranih objekata na povućeni iznos plaćati interkalarnu kamatu. S obzirom da zbog nepripremljenih projekata sredstva kredita nisu odmah povučena i da se otplata zbog nedostatka financijskih sredstava odgađa, od 2008. do 2011. godine je iz proračuna Grada plaćena interkalarna kamata u iznosu 22.417.847,00 kuna ! Državna revizija u ovom dijelu izvješća upozorila je Grad Rijeku kako je trebalo realnije planirati dinamiku izgradnje sportskih objekata kao i osigurati izvore za povrat kredita.

Zbog neredovite doznake sredstava Rijeka sportu plaćen trošak faktoringa 2,4 milijuna kn

S obzirom da Grad Rijeka društvu Rijeka sport nije redovito doznačavao sredstva za poslove upravljanja i održavanja sportskih objekata te sredstva za otplatu robnog zajma, trgodvačko društvo Rijeka sport je u lipnju 2011. godine ustupilo potraživanja Grada (faktoring) u iznosu od 34.359.394,00 kuna trgovačkom društvu za financijske usluge za što je Grad platio troškove faktoringa u iznosu od 2.361.600,00 kuna.

Plaćaju 6,8 posto kamate na korporativne obveznice, a sredstva drže oročena u poslovnoj banci po nižoj kamati!

U srpnju 2007. godine Grad je trgovačkom društvu Rijeka promet dao suglasnost za zaduživanje izdavanjem korporativnih obveznica u iznosu od 192 milijuna kuna. Namjena sredstava je bila izgradnja prometnica i garažnih objekata. Međutim, pokazalo se da su se u Gradu i Rijeka prometu preračunali te da zbog nepotpuno obavljene imovinsko pravne pripreme projekata ne mogu iskoristiti dio sredstava za koje godišnje plaćaju kamatu u iznosu 6,8 posto! Do danas je neiskorišteno ostalo oko 54 milijuna kuna koje Rijeka promet, kako bi smanjio štetu, oročio u poslovnoj banci. Ugovorena kamata na oročena sredstva je znatno niža od 6,8 posto koliko Grad godišnje mora platiti kamate za ta ista sredstva zbog čega nepotrebnu štetu trpi gradski proračun.

Ukupno zaduženje Grada prešlo 1,4 milijardi kuna

Koncem 2011. godine Državna revizija je utvrdila ukupno 635.939.076,00 kuna gradskog duga od čega je dospjelo 72.502.887,00 kn. Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu 199.106.155,00 kuna, nabavu nefinancijske imovine 8.096.404,00 kuna te obveze za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove u iznosu 428.736.517,00 kuna. Utvrđeno je i 780.911.001,00 kuna danih danih suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke, stoji u izvješću Državne revizije.

1 COMMENT

  1. uzevši u obzir stanje prema reviziji i opčenito stanje u društvu, sudstvu i popratnim aktivnostima, a vidjevši fotografiju dragoga nam gradončelnika, pada mi na pamet. Da li se sadašnji gradonačelnik sprema na pothvate izlaska iz ćelije ukoliko u buduće sudstvo bude smatralo da bi “nešto” trebao objasniti u smislu kako i zašto su se poduzimale neke akcije koje štete gradu i građanima a nije baš sve prema uzusima i propisanim zakonima ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here